تهیه گارنت آهن - ایتریوم جانشانی شده با ایندیوم به روش متداول سرامیکی و بررسی تاثیر جانشانی ایندیوم بر روی مغناطش اشباعی و دمای کوری

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,798

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IPC86_090

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1385

چکیده مقاله:

در این پژوهش گارنت ایتریوم - آهن جانشانی شده با ایندیوم، با فرمول شیمیایی ) x =0,1 ,0,2 ,0,3 ,0,4 ) Y3Fe5-xInxO12 ، به روش متداول سرامیکی تهیه گردید . الگوهای XRD ی پودر گارنتهای جانشانی شده نشان میدهند که نمونه ها همگی تکفاز اند . جابهجایی قلههای الگوهای پراش پرتو ایکس XRD به سوی زوایای متر اندازه گیری شد . نتایج این اندازه گیری نشان LCR کوچکتر با افزایش مقدار ایندیوم، نشان دهنده افزایش ثابت شبکه است . دمای کوری نمونه ها توسط دستگاه داد با افزایش ایندیوم دمای کوری کاهش مییابد . دلیل این امر را می توان با در نظر گرفتن کاهش یونهای مغناطیسی Fe 3+ و جایگزینی آنها با یونهای نامغناطیسیIn 3+ که منجر به تضعیف نیروهای تبادلی در برهمکنشهای مغناطیسی می شود، توجیه نمود . چرخه پسماند مغناطیسی نمونهها نیز توسط دستگاه VSM ترسیم و مغناطش اشباعی نمونهها به دست آمد . نتایج این اندازه گیریها نشان میدهد که با افزایش مقدار ایندیوم، مغناطش اشباعی افزایش مییابد . دلیل این افزایش، جانشانی یونهای نامغناطیسی In 3+به جای یونهای مغناطیسی Fe 3+ در جایگاههای هشت وجهی است.

نویسندگان

ناهید شیری ورنامخواستی

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب , اصفهان

مرتضی ناهید

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب , اصفهان

جمشید عمیقیان

گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، خیابان هزار جریب , اصفهان