شناسایی فازهای سوزنی شکل ریزساختار سوپر آلیاژ پایه کبالت FSX-414

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,809

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS08_009

تاریخ نمایه سازی: 21 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحق یق فازها ی سوزن ی شکل مشاهده شده در ریز ساختارهای نمونه های ریختگی و مستعمل سوپرآلیاژ پایه کبالت FSX-414 مورد بررس ی قرار گرفته اند . ریزساختار سوپرآل یاژ FSX-414 بـ ه طـور معمـول و طب یعـ ی دارا ی زمینه دندریتی آستن یت و مورفولوژ ی های مختلف کارب ید M23C6 در فضا ی بین دندر یت ها و مرزدانه ها می باشد . با توجه به ا ینکه شاخص عدد حفره - الکترون ) ) Nv ، که برا ی ارز یابی استعداد آل یاژ برا ی تشکیل فازهای زیان بخـشTCPنظ یر σ می باشد مشاهده فـاز سـوزن ی شـکل 2/7 بکار می رود، برا ی این سوپرآل یاژ کمتر از مقدار بحران ی σ در ریزســاختار نمونــه هــای مــورد بررســی دور از انتظــار بــه نظــر مــی رســد امــا در تــصاویر میکروســکوپ نــوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM نمونه های مورد بررس ی فازها ی سوزن ی ش کلی مشاهده شـدند کـه بررسـ ی تطبیقی - تحل یلی آن ها بیانگر آن است که فازها ی سوزن ی ر یزساختار نمونـه ر یختگـ ی از نـوع کارب یـ دهای پ یوسـته راسب شده رو ی نقا یص چ یده شدن بـوده در حال یکـه در ریزسـاختار تخر یـ ب شـده نمونـه مـستعمل از نـوع فـاز σ می باشد که به خاطر ناپایداری ریزساختار آلیاژ تحت شرایط دینامیکی سرویس دمای بالا ایجاد می شوند .

کلیدواژه ها:

Nv ، شاخص σ ، فاز TCP ، فازهای FSX-414 سوپر آلیاژ

نویسندگان

محمدرضا زمانی میقان

کارشناس ارشد مهندسی مواد شرکت مدیریت تولید قطعات توربین تجربه نور

احمد صمدی

عضو هیات علمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

ارسطو دوست

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

عباس بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • D. Foster, C. T. Sims, ،FSX-414 an alloy for gas ...
  • E. C. Garrow, ،4Cobalt - base alloy FSX-414 in casting ...
  • T. Sims, N. S. Stoloff, W. C. Hagel _ SuperalyIL, ...
  • T. Sims _ 00A Contemporary view of Cobalt-base alloys?, Journal ...
  • J. Saldivar, H. F. Lopez, ،#Role of aging on the ...
  • R. Brooks, II=++ _ _ _ _ _ _ ASM, ...
  • R. Brunetaud , _ _ of hioh temnerafnnre! _ _ ...
  • نمایش کامل مراجع