عوامل موثر بر فرایند تولید قطعات برنجی به روش اکستروژن – فورجینگ و عیوب ایجاد شده در طی آن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,418

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_240

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در این تحقیق با بررسی تغ ییرات ترکیـب ، دمـا ، سـرعت و نحـوه گرمـایش وسـرما یش بـر فراینـد تولیـد تجهیزات برنجی قطع و وص ل گاز ، عیوب ایجاد شده در طی مراحل ریخته گری ، اکستروژن و فورجینگ مورد تحلیل وبررسی قرار گرفتند . ساختارآلیاژ ودرصد توزیع فاز ی،اندازه و شکل دانه ها، سختی، قابلیت ماشین کاری، دمای پیشگرم بیلـت و لقمه خام، استهلاک ابزار تراشکاری ، استهلاک قالب اکستروژن و قالب فو رج، ایجاد و اشاعه تـرک در نقاط پر تنش ، پوسته های اکسیدی درمحصول ، اختلاف دما و سـاختار در طـول میلگـرد و ضـایعات لقمـه خام از موارد مورد بررسی در این تحقیقند . پیشگرم لقمه خام در بازه دمایی ٦٥٠°C تا ٧٦٠°C متناسب با میزان درصد روی در آلیاژ، استفاده از شعله احیائی هنگام پیشگرم بیلـت و لقمـه خـام، اسـتفاده از ترموکوپـل جهـت کنتـرل دقیـق دمـا، جلـوگیری از گرمایش مجدد بیلت و لقمه خام، زمان کافی جهت پیشگرم یکنواخت مغز و سطح خصوصـا در قطرهـای بالا، کاهش گرادیان دمائی بین بیلت پیشگرم شده و کانت ینر، سرمایش سریع بیلت ر یخته گری با آب، جدا سازی با دقت برگشتی ها ، سرب کمتـر از %٢ در برنجهـای آهنگـری و اسـتفاده از یـک اسـتاندارد معـادل تکمیلی از نکات پیشنهادی در این تحقیقند .

کلیدواژه ها:

اکستروژن ، فورجینگ ، تجهیزات برنجی قطع و وصل گاز

نویسندگان