بررسی نقش بور اضافی بر ریز ساختار پوشش سرمت Ni(Cr)-TiB2 پاشش حرارتی HVOF

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,093

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_223

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

دراین پژوهش نقش بور اضافی بر ریزساختار پودر سرمت Ni(Cr)- 40wt.% TiB2 تولیـد شـده بـه روش سنتز احتراقی (SHS) و پوشش پاشش حرارتی HVOF حاصل از این پودر بر روی زیرلایه هـای فـولادی بررسی شده است . بدین منظورنسبت اجزای مخلوط اولیه پودرهای تیتانیم،بور و آلیاژ نیکل - کـروم جهـت تولید دو نوع سرمت حاو ی ٤٠ درصد وزن ی بو راید ت یتانیم یکی در شرا یط استوک یومتری و د یگری حـاو ی ٥ در صد اتم ی بور ، اضاف ه بر مقدار موردن یـ از بـرا ی تشـک یل TiB2 انتخـاب شـد . سـ اختار میکروسـکوپی و فازهای تشکیل شده در پودر و پوشش با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، پـراش پرتـو ایکس (XRD) و میکروسختی سنجی مورد مطالعه قرار گرفت . یافته های آزمایشی نشان داد که ذرات فاز سخت بور ایدی در سرمت های تولید شده توزیع نسبتًا یکنواختی داشته و اندازه آنها بطور قابل ملاحظه ای به ترکیب شیمیایی اولیه مخلوط پودر بستگی دارد، بطوریکه بور اضافی تشکیل ذرات درشت تر TiB2 را ترغیب نموده اسـت . پوشـش هـا دارای سـاختار لایـه ای و متـراکم شامل ذرات اولیه TiB2 د رون فاز پیوند دهنده غنی از نیکل بوده و بعلاوه مقادیر کمـی فازهـای اکسـیدی نیز در پوشش ها شناسایی شد . همچنین زمینه فلزی پوشش ها مقداری طبیعت آمرف و نانوکریسـتالی نشـان می دهد . پوشش Ni(Cr)- 40wt.% TiB2 حاوی بور اضافی بطور قابـل تـوجهی سـختی بـالاتر از پوشـش مشابه خود با نسبت استوکیومتری نشان داده است . سختی بالاتر پوشش حاوی بـور اضـافی مـی توانـد بیـان کننده این مطلب باشد که بور اضافی و ا قع اً طبیعت آمرف فاز زمینه را افزایش داده است .

نویسندگان

بهنام لطفی

استادیار گروه مهندسی مواد - دانشگاه شهرکرد