نقش انرژی های فصل مشترک در فرآیند تفجوشی نهایی فریت های مغناطیسی نرم نیکل- روی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,605

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_207

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در فرآیند تولید فریت ها ی مغناطیسی نرم ، تفجوشی نهایی آخرین مرحله بوده و نقش بسـیار مهمـی را در خواص نهایی فریت ها ایفا می نماید . در این تحقیق قصد بر این اسـت کـه فرآینـد رشـد ذرات پـودری و حذف تخلخل را در مخلوط های پودری بررسی نموده و بدین وسیله در شرایط مختلـف تفجوشـی بتـوان مکانیزم اتمی نفوذ را پیش بینی نمود . نتایج به دست آمده همراه مدلهای پیشنهاد شده اطلاعـات مفیـدی را در این باره ارائه می دهند . در مدل ریاضی ارائه شده، فاکتوری به نـام ضـریب چگـالش ′ K معرفـی شـده است که به انرژی های فصل مشترک بین ذرات پـودر و نیـز تخلخلهـای موجـود بسـتگی دارد . در نهایـت مرحله تفجوشی نهایی فری ت نیکل - روی مورد آزمایش از نظر رشد ذرات و حذف تخلخل ها بررسی شد و همچنین نقش مواد افزودنی در این مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج به دست آمده حـاکی از ایـن است که با افزودن مواد افزودنی مناسب انرژی های فصل مشترک در راستای بهبود چگـالش قطعـه تغییـر می کنند .

نویسندگان

امید میرزایی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدعلی گلعذار

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

علی شفیعی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان