بررسی اثر نسبت طول به قطر الیاف کربن روی خواص کششی ماده مرکب زمینه آلومینیوم تقویت شده با درصدهای مختلف حجمی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,783

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_204

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

مواد مرکب پایه آلومینیوم تقویت شده با الیاف کربن به عنوان یکی از مواد مرکب پیشـرفته در بسـیاری از صنایع مانند صنایع هوا فضا و الکترونیک کاربرد دارد . در این تحقیق به منظور بررسی اثر نسـبت طـول بـه قطر الیاف کربن روی رفتار کششی ماده مرکب زمینه آلومینیوم، نمونـه هـایی بـا ١،٢ و ٣ درصـد حجمـی الیاف کربن و در سه نسبت طول به قطر ٣٠٠ ، ٥٠٠ و ٨٠٠ تهیه شدند . تکنیکهای مختلـف میکروسـکوپی بـه منظور بررسی رفتار شکست نمونـه هـای تولیـد شـده بـه کـار گرفتـه شـد . نتـایج آزمـایش کشـش بیـانگر وابستگی خواص کششی ماده مرکب پایه آلومینیوم به درصد حجمی و نس بت طـول بـه قطـر الیـاف کـربن می باشد . همچنین ارزیابی های میکروسکوپی نشاندهنده بهبود پراکندگی الیاف کـربن بـا افـزایش نسـبت SEM طول به قطر می باشد . نتایج شکست نگاری ماده مرکب مورد بحث توسط میکروسکوپ الکترونی نشاندهنده وابستگی مکانیزم شکست به میزان ترشوندگی الیاف بـ ا زمینـه اسـت . بطوریکـه در ترشـوندگی کم، مکانیزم بیرون کشیده شدن الیاف و در شرایط ترشـوندگی مطلـوب، مکـانیزم شکسـت، تغییـر شـکل برشی الیاف می باشد .

کلیدواژه ها:

الیاف کربن ـ ماده مرکب ـ آلومینیوم ـ نسبت طول به قطر (Aspect Ratio)

نویسندگان

حامد ناجی ابهری

گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سید مجتبی زبرجد

گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

سید عبدالکریم سجادی

گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد