تاثیر ریزساختار اولیه و فرایند ترمومکانیکی براندازه دانه آلیاژ Ti-47AL-2Cr

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,409

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_201

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

آلیاژهای TiAl بر پایه فاز γ ، به دلیل دارا بودن نسبت استحکام به وزن بالا، حفظ استحکام در دمـای بـالا، مقاومت به خزش و اکسیداسیون خوب، در یک دهـه اخیـر مـورد مـورد توجـه قـرار گرفتـه انـد . افـزایش انعطاف پذیری دمای اتاق، یکی از مسائل مورد توجه جهت کاربرد این آلیاژها می باشد . یکی از روشهای متداول برای دانه ریز کردن و افزایش انعطاف پذیری در آلیاژهای TiAl ، استفاده از فرایند ترمومکـانیکی می باشد . در این تحقیق، با تهیه آلیاژ Ti-47Al-2Cr در کـوره ذوب مجـدد قوسـی تحـت خـلا ) ) VAR و اعمال عملیات همگن سازی در دمای ١١٢٥ درجه سانتیگراد، نمونه های گوه ای شکل ب ا انـدازه مطلـوب تهیه گردید . جهت بررسی تاثیر توامان فرایند ترمو مکـانیک ی و ریزسـاختار اولیه، پـس از عملیـات حرارتـی های مورد نظرجهت دستیابی به ریزساختارهای لایه ای، پری شکل و دوپلکـس، فراینـد ترمومکـانیکی بـر نمونه های گوه ای شـکل اعمـال شـد . بررسـی هـای ریزسـاختاری نشـان مـی دهـد کـه بـا اعمـال فراینـد ترمومکانیکی در دمای ١٠٥٠ درجه سانتیگراد می توان به سـاختار دانـه ریـز بـا انـدازه دانـه ۲ - ۵ میکـرون دست یافت؛ و نمونه با ریزساختار پری شکل، به صورت یکنواخت تر دانه ریز می شود .

نویسندگان

حسن قاسمی ارمکی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگ

حمیدرضا جعفریان

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگ

سعید حشمتی منش

استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

محمود نیلی احمدآبادی

استاد گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران