بررسی تاثیر سرعت سرد کردن پس از نورد بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی وانادیم دار 30MSV6

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,689

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_199

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

میکرو آلیاژی کردن و کنترل پروسه ، شناخته شده ترین راهی است که در جهت کاهش هزینـه هـا و افـزایش استحکام در فولادهای فریت و پرلیتی مورد استفاده قرار مـی گیـرد . در سـالهای اخیـر ، فـولاد میکـرو آلیـاژی وانادیم دار ، سهم قابل توجهی از تولیدات فولادهای میکروآلیاژی را به خود اختص اص داده اند . در ایـن نـوع فولاد ها علاوه بر ترکیب شـیمیایی پارامترهـای مـوثر در عملیـات نـورد نیـز نقـش مـوثری در بهبـود خـواص مکانیکی ایفا می نمایند . در این تحقیق سعی بر آن بـوده اسـت تـا تـأثیر سـرعت سـردکردن پـس از نـورد بـر خواص مکانیکی و ساختار، به عنوان ، یکی از پارام ترهای تأثیر گذار بر خواص مکـانیکی ایـن نـوع فولادهـا ، مورد ارزیابی قرار گیرد . بدین منظور دو ترکیب مختلف از این نـوع فولادهـا طراحـی گردیـد و پـس از طـی مراحل فولاد سازی ، ریخته گری پیوسته، تحت عملیات نورد قرار گرفـت . سـپس فولادهـای فـوق الـذکر در مراحل پایانی عملیات ن ورد با دو سرعت مختلف سـرد گردیـد . در انتهـا از محصـولات تولیـدی نمونـه هـایی جهت انجام آزمایشات کشش ، ضربه ، ریزسختی و متالوگرافی تهیـه شـد . نتـایج حاصـل از آزمایشـات انجـام شده بیانگر تأثیر مثبت تسریع در سرعت سردکردن پس از نورد در افـزایش خـواص مکـانیکی در ایـن نـوع از فولادها می باشد .

کلیدواژه ها:

میکرو آلیاژ وانادیم دار ، سرعت سرد کردن ، استحکام

نویسندگان

سیداحمد جنابعلی جهرمی

دانشیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آل

یحیی پالیزدار

دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ،

حسین غفوری

کارشناس بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فولاد آل

عباسعلی مختاری

کارشناس ارشد بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز ، شر کت فول