ساخت کامپوزیت زمینه پلیمری با ذرات فلزی و بررسی عوامل تاثیر گذاربرحفاظت موثر در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی آن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,900

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_178

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

برای کاهش تداخل امواج دردستگاه های الکترونیکی از کامپوزیت های زمینه پلیمـری بـا تقویـت کننـده ذرات فلزی استفاده می شود . در این تحقیق ابتدا کامپوزیتی با ز مینه پلیمری پلی اتیلن وتقویت کننده پودر مس با درصد های حجمی تقویت کننده ٥تا ٤٠ درصد حجمی ساخته شد سپس میـزان حفاظـت مـوثر در آنها اندازه گیری شد که با افزایش فاز تقویت کننده میزان حفاظت موثر بیشتر شد . درادامه پارامترهـایی از قبیل اندازه ، نوع و شکل ذره مورد بررس ی قرار گرفت که با ریز شدن پودر نتایج بهتری حاصل شد . سپس برا ی کاهش وزن نمونه های ساخته شده به جای پودر مس از پودر آلومینیم و نیز مخلوط پـودر آلـومینیم و گرافیت استفاده شد . میزان حفاظت موثر ( انعکاس امواج ) برای پلی اتیلن 15- اندازه گیری شـد کـه بـا تغییر پارامتر های مختلف به حدود 0/8- رسید که این عدد برای فلـزات صـفر اسـت . عـدد بدسـت آمـده برای یک نمونه کامپوزیتی با ٢٠ درصد حجمی فاز تقویت کننده پودر مس ،آلومینیم ،مخلوط آلومینیم و گرافیت به ترتی3-4-و 1/5- بدست آمد . برای بررسی اثر شکل فیلر نیز از الیاف مس بـا نسـبت طـول بـه قطر٧١ استفاده شد که بهترین نتیجه را در این تحقیق داشت .

نویسندگان

محمد صفاری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران صنایع ثامن الائمه ،سا

محمدرضا ابوطالبی

دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و ص

علیرضا خاوندی

استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشگاه علم و