مطالعه ناپایداری کرنشی آلومینیوم و برنج در فرآیند فشار سرد تک محوری

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,388

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_160

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فرآیند شکل دادن سرد در سالها ی اخ یر بیشتر مورد توجـه واقـع شـده و اسـتفاده از چنـ ین فرآ ینـدها یی در تولید اجزاء و ق طعات کوچک گسترش یافته است . در این فرآ یند، ناپا یداری کرنشـ ی ودر نتیجـه شکسـت نرم جزء شرا یط محدود کننده تغ ییر شکل پلاست یک است و لذا شناخت و کنترل آن دارا ی اهم یت خاص ی در فرآیندهای تغ ییر شکل صنعت ی است . بدین ترت یب مطالعات ز یادی در زم ینه بررس ی ناپا یداری کرنش ی و شکست نرم تحت تنشها ی ترک یبی صورت گرفته است . در این پژوهش آزمـا یش فشـار تـک محـور ی بـر ( معادل ۵ / ۱ و H °D روی نمونه ها ی استوانه ا ی شکل از آل یاژهای آلوم ینیوم و برنج با نسبت ارتفاع به قطر ) ° تحت شرایط اصطکاک ی متفاوت صورت گ رفته است . شبکه هـا یی بـا انـدازه هـا ی ۸ × ۴ و ۲ × ۴ م یلـ ی متـر روی سطح آزاد نمونه چاپ و با محاسبه تغ ییر ابعاد ا ین شبکه ها کرنشها ی محور ی و مح یطی اندازه گ یری شده و منحن ی ها ی ارتبـاط کرنشـها ی مح یطـ ی و محـور ی رسـم گرد یـ ده انـد . سـپس از رو ی منحنـ ی هـا، ناپایداری کرنش ی و اثر آن رو ی شکل پذ یری ا ین دو آل یاژ در شرا یط مختلف مـورد بررسـ ی قـرار گرفتـه است . در هر دو فلز، در صورت استفاده از شبکه ها ی ۲ × ۴ م یلی متر جهت اندازه گ یری کرنش، ناپا یداری کرنشی مشاهده م ی شود که برا ی حالـت روانکـار ی شـده ا یـ ن ناپا یـ داری در کرنشـها ی بـالاتر رخ داده و درنتیجه شکست به تأخیر می افتد .

کلیدواژه ها:

آزمایش فشار سرد ، شکست نرم ، ناپایداری کرنشی و شکل پذیری

نویسندگان

علی رمضانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی دانش

رضا محمودی

استاد گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

محمد حبیبی پارسا

دانشیار گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده فنی دانشگاه تهران