شرایط بهینه زینترینگ ماهیچه های سرامیکی مورد استفاده در ریخته گری پره های توربین

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,918

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_137

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

ماهیچه های سرام یکی مورد استفاده در ریخته گری دقیق پره های توربین عمدتا از مخلوط یـک پـودر سرامیکی و یک بایندر آلی ( چسب ) ساخته میشوند . در تحقیق حاضر مخلوط سیلیس آمورف و زیرکن بعنوان پودر سرامیکی مورد استفاده قرار گرفته است . پس از مخلوط کردن پودر سرامیکی و بایندر ( بـه نسبت های ٨٥ به ١٥درصد وزنی ) در درجه حـرارت مناسـب، نمونـه هـای اسـتاندارد بـروش قـالبگیری تزریقی ٤ تهیه شدند . نمونه های تهیه شده پس از عملیات باینـدر زدا یـ ی ٥ در درجـه حـرارت و زمانهـای مختلف زینتر شدند . استحکام خمشی و درصد انقباض نمونه هـای زینتـر شـده در درجـه حـرارت هـای ١٠٥٠،١١٠٠،١١٢٠،١١٥٠و١٢٠٠ درجه سانتی گراد و مـدت زمـان زینترینـگ ٣ و ٤ و ٥ سـاعت انـدازه گیری شـدند . بـرای آنـالیز فـازی از پـراش اشـعه ایکـس ) ) XRD وآنـالیز سـاختاری از میکروسـکوپ الکترونی روبشی ) ) SEM استفاده گردید . در نهایت شرایط بهینه زینتریگ برای ماهیچه های سرامیکی با توجه به خواص مورد نیاز تعیین شده است

کلیدواژه ها:

سوپر آلیاژ- ماهیچه سرامیکی- استحکام- زینترینگ- کریستوبالیت

نویسندگان

امیر سیف الدینی

دانشجوی کارشناسی ارشددانشگاه تهران : دانشکده فنی، گروه مهندسی متالو

احمد علی آماده

دانشیار دانشگاه تهران : دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد

علی محمد هادیان

دانشیار دانشگاه تهران : دانشکده فنی، گروه مهندسی متالورژی و مواد