تاثیر عناصر آلیاژی بر میزان جذب امواج مایکروویو در فریت باریم

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,044

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_132

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

فریت باریم با ترکیب BaFe12−x (Mn0/ 5Co0/ 5Ti)x / 2O1 9 به روش حالت جامـد تهیـه شـد . فریـت هـا دارای دانه های هگزاگونال شکل و بدون ناخالص می باشند . فریت های تهیه شده با پلـی مـر پلـی وینیـل کلراید به نسبت وزنی ٨٠ به ٢٠ مخلوط شد تا ا ینکه ماده مرکب فریـت – پلـی مـر تهیـه شـد . آزمایشـهای VSM ،SEM ،XRD و جذب توسط دستگاه vector network analyzer بر روی نمونـه هـای تهیـه ده انجام شد . نتایج آزمایشها نشان می دهد که ساختار نوع M و بدون حضـور فـاز ثانویـه در فریـت هـا تشکیل شد . همچنین نمونه های حاوی مقدار بـ الاتر سـطح زیـر منحنـی هیسـترزیس، میـدان پسـماند زدا و نفوذپذیری مغناطیسی دارای تلفات مغناطیسی بیشتری می باشد . تحقیقات انجـام شـده مشـخص کـرد کـه فریت BaFe12−x (Mn0/ 5Co0/ 5Ti)x / 2O1 9 با (x=2) می تواند به عنـوان یـک جـاذب پهـن بانـد در فرکانس های بالاتر از 15GHz عمل کند میزان جذب در بعضی از فرکانسها بیشتر از −25dB می باشـد .این موضوع نشان می دهد که با کنترل ترکیب شیمیایی فریت و با افزودن عناصر آلیاژی فرکـانس تشـدید فریت باریم از 48GHz به فرکانسهای ردیف باند Ku کاهش می یابد

نویسندگان

علی قاسمی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد ساعتچی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدی صالحی

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

اردشیر حسین پور

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه شیراز