نقش مترو بر سازماندهی فضایی و کالبدی منطقه شهری کرج

سال انتشار: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,019

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RTC07_012

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1384

چکیده مقاله:

در جریان توسعة واگرائی و تشدید جدائی گزینی اجتماعی ، متروی بین شهری تهران - کرج با ایجاد رابطة قطری مسکن – کار – مسکن و کاهش مدت زمان سفر به دو سوم آن ، سازمان فضایی وکالبدی شهر کرج را تحت تأثیر قرار م یدهد . برای سنجش میزان تأثیر با استفاده از مدل هنسن و بر اساس دو آلترناتیو رشد جمعیتی 3 درصد و4/36 پذیرش جمعیتی مناطق برآورد میگردد .درجریان این برآورد مناطقی که ایستگا هها در آن واقع گردید هاند به دلیل دسترسی سریع به مترو شدیداً توسعه پیدا کرده و تراکم محلی و منطق های نیز به تبعیت از آن متحول و به توسعة عمودی و رشد بلندمرتب هسازی منجر شده ومراکز منطق های ، جذب و توزیع سفر جدیدی نیز شکل می گیرند که توسعة چند هست های ناقص فعلی را اکمال و کاربریهای موجود شهری را در محل و منطقه دچار دگرگونیهای اساسی می نمایند این ترتیب سازمان فضایی و کالبدی شهر تحت تأثیر راه اندازی مترو شدیداً دگرگون گردیده و پر وسة نظام چند هسته ای ناقص فعلی را تکمیل و شکل خواهد داد

کلیدواژه ها:

متروی بین شهری – سازماندهی فضایی و کالبدی – توسعة شهری - نظام چند هست های مراکز شهری

نویسندگان

احد رسولی

کارشناس ارشد شهرسازی ، شرکت خدمات خط و ابنیه فنی ، دفتر مهندسی و نظارت