بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی آلیاژ مس – کروم به وسیله عملیات ترمومکانیکی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,761

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_094

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

آلیاژ مس - کروم به دلیل قابلیت پیر سخت شدن که باعث افزایش اسـتحکام وقابلیـت هـدایت الکتریکـی مناسبی می شود، کاربرد فراوانی در صنعت بـه ویـژه در سـاخت الکترودهـای جوشـکاری مقـاومتی دارد . مشکل عمده تولید این قطعات، حل شدن اولیه کروم در زمینه مس می باشد . در این تحقیـق بـا اسـتفاده از کوره القایی با اتمسفر کنترل شده ، مذاب آلیـاژ مـس - کـروم تهیـه ودر قالـب مسـی کـه در محـیط هـای مختلف نیتروژن مایع و هوا قرار داشت ،ریخته گری شد . که منجر به سرعت انجمادهای متفاوت گردیـد . از نمونه های بدست آمده بوسیله دسـتگاه XRD الگـوی تفـرق ته یـ ه وپـارامتر شـبکه محاسـبه شـد . روی تعدادی از نمونه ها بوسیله دستگاه نورد،کار سرد انجام شد و به همراه نمونه های ریخته گری شـده تحـت عملیات حراتی پیر سختی قرار گرفتند، تا تأثیر کارسرد بر رفتار آلیاژ نیز بررسی شود . سختی نمونه هـا قبـل و بعد از پیر سختی اندازه گیری شد . ریزساختار تمامی نمونه ها با میکروسکوپ نوری مورد بررسـی قـرار گرفت . نتایج نشان می دهد که افزایش سرعت انجماد باعث افزایش انحلال کـروم و تغییـر پـارامتر شـبکه مس می گردد . در عملیات پیر سختی نیز نمونه های با میزان کروم محلول بیشتر، سـختی بـالاتری را نشـان دادند . کار سرد باعث پایین آمدن دما ی پ یرسازی و کاهش زمان آن شد . بررسی میکروسکوپی همخـوانی مناسبی بین ریز ساختار و دیگر نتایج را نشان می دهد .

نویسندگان

غلامحسین اکبری

استادیار مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

علی پارسایی

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

محمد حسین همتی

کارشناس ارشد گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان