تولید کامپوزیت مغناطیسی نرم آهن- رزین و بهینه سازی خواص الکتریکی، مغناطیسی و مکانیکی آن

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,730

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_093

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

کامپوزیت های مغناطیسی نرم گروهی از مواد مغناطیسی هستند که در دهه گذشته بـه عنـوان رقیبـی بـرای مغناطیسهای نرم رایج مانند آلیاژهای آهن - سیلیسیم مطرح شده اند . ماده اولیـه مـورد اسـتفاده در سـاخت آنها، پودرآهن با خلوص بالا است که سطح ذرات پودر با لایه ای از یک ماده دی الکتریک مانند رزیـن فنولیک پوشانده مـ ی شـود . در ایـن پـژوهش از مخلـوط پـودر آهـن بـا خلـوص بـالا همـراه بـا روانسـاز و درصدهای مختلفی از رزین فنولیک به عنوان ماده اولیه استفاده شـده اسـت . پـس از فشـردن نمونـه هـا در چهار فشار مختلف، عملیات پخت رزین فنولیک د ر محدوده دمایی 180-510 درجه سانتیگراد و عملیات آنیل در دمای 200 درجه سانتیگراد و در سه زمان مختلف ۶، 12 و 24 ساعت انجام شده است . در نهایـت خصوصیاتی مانند چگالی ، مقاومت الکتریکی، استحکام خمشی و ریزساختار نمونـه هـا بررسـی گردیـده است . نتایج حاصله نشان دهنده وجود مقادیر بهینه برای درصـد وزنـی رزیـن و فشـار هسـتند . همچنـین بـا افزایش زمان عملیات آنیلافت مقاومت الکتریکی و استحکام مکانیکی مشاهده گردیده است .

کلیدواژه ها:

کامپوزیت مغناطیسی نرم- متالورژی پودر - مقاومت الکتریکی- استحکام مکانیکی

نویسندگان

اسماعیل همتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگ

سید حمید رضا مداح حسینی

دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهند

شهاب میرآقایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگ

مجتبی ناصریان

رییس بخش تحقیقات شرکت متالورژی پودر لوت، دکترای مهندسی مواد، شرکت متا