بررسی ساختار و خواص مکانیکی لوله های مسی تولیدی فرایند ریخته گری پیوسته

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,161

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_073

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

کیفیت برتر و اقتصادی بودن محصولات دو ا صل مهم در تولید می باشند . فرایند ریختـه گـری پیوسـته را می توان در جهت نیل به اهداف فوق مورد توجه قرار داد . دستیابی بـه خـواص متـالورژیکی و مکـانیکی مورد نظر و محصولی عاری از عیب با این روش،که قابل مقایسه با محصولات مشابه تولیـدی بـا روشـهای گرمایی -مکانیکی باشند، مستلزم بررسی دقیق ساختار، خـواص همچنـین شـناخت و کنتـرل پدیـده هـایی است که حین این فرایند رخ می دهند، است . دراین تحقیق مطالعه ساختار و خواص مکانیکی محصولات لوله ای شکل تولیدی فرایند ریخته گری پیوسته افقی از جنس مـس DHP بـا ابعـاد متفـاوت مـورد توجـه قرارگرفته است . جهت مطالعات متالوگرافی از میکروسکوپهای نوری و الکترونی و برای بررسی خـواص مکانیکی از تست کشش وسختی استفاده شد . نتایج مطالعات ساختاری نشان داد که تنـوع قابـل تـوجهی در شکل، اندازه و مورفولوژی رشد دانه ها وجود دارد . نتایج سخت ی سنج ی در مناطق مختلف نیـز بیـانگر تنوع خواص در این ساختار می باشد . نتـایج تسـت کشـش نشـان داد کـه کـ اهش در سـطح مقطـع هنگـام شکست این محصولات کمتر از این مقـدار در محصـولات مشـابه تولیـدی بـا روش گرمـایی -مکـانیکی است .

نویسندگان

غلامحسین اکبری

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

مهدیه جمشیدی جم

گروه مهندسی مواد - دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان