بررسی مکانیزم و مقاومت به خوردگی فرآیند اکسی نیتراسیون فریتی برروی فولاد CK45 بوسیله امپدانس الکتروشیمیائی

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,278

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_056

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

در فرآیند اکسی نیتراسیون فریتی دمای نیتراسیون کمتر از ۵۹۵ درجه سـانتیگراد، اتخـاذ مـی شـود . سـپس قطعات جهت افزایش مقاومت به خوردگی، دریک حمام نمک مذاب اکسیدی کوئنچ مــی شــو ند . در این تحقیق از مقادی ر مختلف -- S در حمام نیتراسیون استفاده شد و تأثیر آن بر مقاومت به خـوردگی نهـایی قطعــات بررســی شــد . جهــت بررســی هــای خــوردگی از آزمــایش هــای پتانســیل مــدار بــاز و امپــدانس الکتروشیمیایی در محلول % ۵ / ۳ نمک طعام و پاشـش مـه نمکـی تحـت اسـتاندارد ASTM-B117 بـرروی نمونه ها استفاده شد . بررسی های XRD نشانگر ایجاد لایه Fe3O4 بر روی قطعات پـس از فرآینـد اکسـی نیتراسیون بود . با استفاده از نتایج امپدانس الکتروشیمیایی و تحلیل مـدارهای معـادل الکتریکـی، مشـخص شد که در مقادیر کم گوگرد، حدود ppm ۰۱، مقاومـت بـه خـوردگی بـه شـدت افـزایش مـی یابـد و در مقادیر بالاتر گوگرد، به خاطر افزایش خوردگی های موضعی، مقاومت به خوردگی کاهش می یابد .

نویسندگان

مجید احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد

احمد علی احمدی

دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد ومتالورژی

سید محمد موسوی

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نف

سیدمحمود موسوی خویی

استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد ومتالورژی