تجزیه وتحلیل خوردگی میکروبی فولاد کربنی توسط مشخصه های آماری

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,953

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_019

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

دراین پژوهش خوردگی فولاد کربنی در محیط حاوی SRB توسط روش نویز الکتروشیمیایی در مدت ۷ ماه مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات پتانسیل مدار باز و جریان در دامنه زمانی در فواصل زمانی ۱ ماهـه اندازه گیری شد . برای تجزیه و تحلیل داده های نـویز توسـط مشخصـه هـای آمـاری از دو روش ضـریب حفره دار شدن و به کارگیری آماره های چولگی و کشیدگی استفاده شد . ازمقـ ادیر بدسـت آمـده بـرای چولگی و کشیدگی جریان و پتانسیل، نتیجه گرفت ه شد که سری داده های نویز الکتروشیمیایی بـرای نمونـه شاهد غوطه ور در محیط کشت بعد از ۲ مـاه غوطـه و ری، دارای انحـراف از توزیـع نرمـال هسـتند و ایـن مطلــب نشــان مــی دهدکــه خــوردگی یکنواخــت بــه همــراه خــوردگی موضــعی رخ داده اســت . همچنــین پارامترهای آماری محاسبه شده برای نمونه فـولاد کربنـی ، بعـد از ۲ و ۳مـاه غوطـه وری در محـیط کشـت حاوی SRB ، نیز دارای انحراف از توزیع نرمال بودند که نشان دهنده خوردگی حفره ای می باشد . مقـدار شاخص پراکندگی، مربوط به نمونه فولاد کربنی بعد از ۵،۴، ۶ و ۷ماه غوطه وری در محیط کشت حاوی SRB ، به ترتیب برابر با 17 . ۰ ، ۱۱ , ۰ ، 12 , ۰ و 14 , ۰ است که به ترتیب نشان دهنده عمومی بودن خوردگی وحفره ای بودن آن است .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

آرش فتاح الحسینی

دانشجوی دکترا، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد ساعت چی

استاد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد حسین فتحی

استادیار ، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان