بهینه سازی فرایند جوشکاری Flash Butt Welding

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,863

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_014

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

جوشکاری بـه روش Flash یـک روش جوشـکاری مقـاومتی اتوماتیـک اسـت بـوده و بـرای جوشـهای سـربهســر بـه کــار مــی رود . و شـامل مراحــل پیشـگرم، Flash ، فــورج و پســگرم مـی باشــد . در ایــن روش پارامترهایی از قبیل ولتاژ مرحله Flash ، توان و زمان در مراحل پیشگرم و پسگرم و ... در کیفیـت جـوش تاثیر دارند . در این پژوهش که با هدف کاهش ضایعات و بالا بردن کیفیت قطعـا ت جوشـکاری شـدن در شرکت مجموعهسازی طوس به انجام رسیده است، پارامترهای مذکور تحت بررسی قرار گرفته و با تولیـد قطعات نمونه و انجام آزمایشات مکانیکی و بررسی های متالوگرافی، حالت بهینه برای هر یک از پارامترها تعیین گشته است . نتایج آزمایشات نشان داده اند که حالـت بهینـه در ولتـاژ ۴ / ۴ ولـت در مرحلـه Flash و همچنین زمان ۱ ثانیه با توان ۰۹ درصـد در مرحلـه پیشـگرم و زمـان ۱ ثانیـه بـا تـوان ۰۳ درصـد در مرحلـه پسگرم اتفاق میافتد .

کلیدواژه ها:

جوشکاری سربه سر به روش Flash ، پیشگرم ، پسگرم

نویسندگان

احمد نوریان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه علم و صنعت ایران