بررسی تاثیر ارتعاش بر ساختار ریختگی یک آلیاژ آلومینیوم

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,949

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_011

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

به دلیل خوا ص مناسب آلومینیوم و آلیاژهای آن، به دست آوردن قطعه های ریختگی بـا خـواص مکـانیکی مناسب بسیار مورد توجه قرار گرفته واکثر عملیات هایی که بـه ایـن منظـور انجـام مـی شـود بـرای اصـلاح ساختار و همگن و ریز کردن دانه ها می باشد . یکی از این روش ها جوانه زنی دینامیکی در مذاب است کـه از آن جمله می توان ریخته گری تحت ارتعاش یا ایجاد تلاطم و حرکت شدید مذاب در قالب را نـام بـرد . محققان بسیاری در مورد نقش ارتعاش و چگونگی تـاثیر آن بـر ریـز شـدن ســاختار، روش هـای مختلـف اعمال ارتـعاش و ... پـژوهش نموده اند . در ایــن پـژوهش اثــر ارتعـاش بــر ســاختار ریختگـی آلیـاژAl- 5.5Siبا افزایش درصد جامد بررسی شد . دو گروه نمونه که هر گروه شامل ۵ نمونـه بـود، ریختـه گـری شــدند . در گــروه اول نمونــه هــا پــس از انجمــاد معمــولی و گــروه دوم پــس از انجمــاد تحــت ارتعــاش درصدهای جامد مشخص در آب کوئنچ شدند . مشاهده شد کـه انجمـاد سـریع و انجمـاد تحـت ارتعـاش باعث ریزشدن ساختار و اصلاح سازی سیلیسیم می شود، که تاثیر ارتعاش بر اصلاح سازی به مراتب بیشتر تــا است . همچنین اعمال ارتعاش پس از ۰۳ % انجماد تاثیری بر ساختار ندارد .

کلیدواژه ها:

ارتعاش ، آلیاژ آلومینیوم - سیلیسیم ، ساختار ماکروسکوپی ، ساختار میکروسکوپی ، اصلاح سازی ذرات سیلیسیم

نویسندگان

علی اصغر فولادی مقدم

دانش آموخته کارشناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مواد

بهزاد نیرومند

استادیار، دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مواد