شناسایی اثرات گسلها در آبرفتهای جنوب تهران

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,155

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_ST22

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

آبرفتهای گستره تهران توسط گسله های متعدد بریده شده اند . گسترش فضاهای شهری وصنعتی بویژه دردهه های اخیر سبب پوشیده شدن وازبین رفتن اثرات سطحی این گسلها شده و شناسایی مشخصات آنهارا از طریق بررسیهای صحرایی و برداشتهای سطحی تقریبا غیر ممکن ساخته است . در چنین شرایطی استفاده از اطلاعات گمانه های حفرشده وبررسی نتایج حاصل از کاوشهای ژئوفیزیکی می تواند به عنوان یکی ازبهترین راههای شناسایی این نوع گسلها مدنظرقرارگیرد. درمطالعه حاضر، بااستفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی بدست آمده از حدود ۷۰۰ گمانه و تلفیق نتایج حاصل ازآنهابا داده های حاصل از آزمایشات لرزه نگاری شکس ت مرزی و درون چاهی، خصوصیات ژئوتکنیکی وژئودینامیکی خاکهای محدوده جنوب تهران درمقاطع عرضی بررسی شده است . بررسی این مقاطع بیانگرتاثیر قابل ملاحظه روند ساختارهای تکتونیکی در پارامترهای ژئوتکنیکی ودینامیکی آبرفتهای منطقه می باشد . در واقع بااستفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی، تاثیر گسل احتمالی شمالی - جنوبی در امتداد دره درکه وگسل شمال ری، در تغییرات بوجودآمده در جنس خاک، سرعت موج برشی لایه های خاک، عمق سنگ بسترلرزه ای وسطح آب زیرزمینی موردمطالعه قرار گرفته ودلایل وابستگی این اثرات به گسلهای مزبور مورد بح ث وبررسی قرارگرفته است . به نظر می رسدتغییرات بوجود آمده دربافت وعمق سنگ بستر لرزه ای همراه با کاهش قابل توجه سطح ایستابی در بخشهای میانی مقاطع ،ناشی ازعملکرد گسل احتمالی شمالی - جنوبی درامتداد رودخانه درکه بوده وکاهش قابل ملاحظه عمق سنگ بستر لرزه ای وسطح آب زیرزمینی درمقطع شماره ۱۰ ، به دلیل عملکرد گسل فشاری شمال ری باشد

نویسندگان

محمد کشاورز

کارشناس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله