تبیین جایگاه کاوشگری در تدریس دروس علوم پایه

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 861

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCIENCE01_001

تاریخ نمایه سازی: 28 تیر 1392

چکیده مقاله:

از عناصر مهم نظام تعلیم و تربیت در کنار سایر عوامل نظام آموزشی، رویکردها، الگوها و روش های تدریساست .از آنجا که با هرروشی نمیتوان هر موضوعی را تدریس کرد، بنابراین برای تدریس موضوعات گوناگون روش های تدریس مناسبی نیاز است.دوره متوسطه از یک سو به واسطه ویژگیهای متصور بر ساختار خاص تحصیلی و از سویی به دلیل ماهیت و موقعیت برخی ازدروس، مانند دروس علوم پایه نیازمند اتخاذ روشهای تدریسمتناسب و مقتضی است .اما شواهد و قرائن موجود گویای آن است که برونداد نظام آموزشی در دروس علوم پایه همواره در سطح نازلی بوده است .با قطعیت میتواناذعان داشت که روشهای تدریس ناکارآمد از مهمترین عوامل موجد این مشکل بوده است .مدعای اصلی این مقاله آن است که استفاده از روش تدریس کاوشگری در دوره متوسطه میتواند گامی مهم در جهت غنای تدریس و یادگیریمعنیدار، در راستای اثربخشی و کارایی دروس مطروحه باشد .بنابراین هدف این پژوهش واکاوی و تبیین روش تدریس آموزش کاوشگری است .در ادامه و بر اساس الگوی آموزش کاوشگری، به تعریف متفاوتی از آموزش دروس علوم پایه بر اساس این الگو پرداخته، و با روشنگری مسائل و مشکلات مبتلابه این حوزه، نتایج نظری و عملی ناشی از کاربست الگوی آموزش کاوشگری در نظام های آموزشی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

کلیدواژه ها:

روش تدریس ، آموزش کاوشگری ، دروس علوم پایه و دوره متوسطه

نویسندگان

حسین قربانی

کارشناس ارشد آموزش بزرگسالان