تاثیر آموزش مولفه های موفقیت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 13

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-5_037

تاریخ نمایه سازی: 30 خرداد 1403

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مولفه های موفقیت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح دو گروهی با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی ۰۱- ۱۴۰۰ می شود. نمونه پژوهش حاضر شامل ۶۰ دانش آموز پسر پایه ابتدایی بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند (هر گروه ۳۰ نفر) گروه آزمایش به مدت یک ماه (۳ جلسه در هفته) در معرض آموزش مولفه های موفقیت قرار گرفتند و گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند. از پرسشنامه ی استاندارد پرسشنامه استاندارد عملکرد تحصیلی فام و تیلور (۱۹۹۹) و پرسشنامه استاندارد خلاقیت فیضی (۱۳۸۸) برای جمع آوری داده ها استفاده شد و روایی آن بصورت صوری و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ برای خلاقیت ۸۵۹/۰ و برای عملکرد تحصیلی ۸۲۵/۰ تعیین گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها نتایج نشان داد که آموزش مولفه های موفقیت بر عملکرد تحصیلی و ابعاد آن شامل خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد و همچنین آموزش مولفه های موفقیت بر خلاقیت و ابعاد آن شامل سیالی، ابتکار، بسط و انعطاف پذیری دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد.

نویسندگان

مهدی محمودی

دانشیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز لواسانات

شبنم عزیزی

دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

محدثه مهدی نژاد

دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز