سنجش کارایی آزمون های فنوتیپی و روش rep-PCR در تفکیک جغرافیایی سویه های عامل لکه قهوه ای قارچ خوراکی، Pseudomonas tolaasii، در استان فارس

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 31

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RPPM-7-1_002

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1403

چکیده مقاله:

عامل لکه قهوه ای قارچ خوراکی (Brown Blotch ) Pseudomonas tolaasii است که در بسیاری از نقاط دنیا مشاهده می شود. طی سال های ۹۶ و۹۷ از سالن های پرورش قارچ در مناطق مختلف استان فارس (جهرم، شیراز، لار، سپیدان، کازرون، نی ریز و آباده) نمونه برداری و به آزمایشگاه منتقل شد. در مجموع ۱۰۰ جدایه از مناطق مذکور بدست آمد. کلیه ی جدایه ها به منظور بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تغذیه ای و نیز وجود ژن تولاسین با استفاده از آغازگرهای اختصاصی PT۱A وPT۱D۱ مورد بررسی قرار گرفتند. سویه های مورد بررسی میله ای شکل، گرم منفی و هوازی اجباری بوده و آزمون های اکسیداز و آرژنین دی هیدرولاز آنها مثبت بود. همچنین توانایی لهانیدن ورقه های سیب زمینی، تولید لوان، هیدرولیز نشاسته و فوق حساسیت روی توتون (HR) برای کلیه جدایه ها منفی ارزیابی شد. در بررسی تنوع ژنوتیپی باکتری، با استفاده از روشrep-PCR مشخص شد که با استفاده از آغازگرهای مذکور، جدایه های مناطق مختلف استان فارس به شش یا هفت گروه متمایز تقسیم می شوند. کلاسترهای ایجاد شده در بسیاری موارد، با پراکنش جغرافیایی جدایه ها هماهنگی نسبی داشت. نتایج نشان داد آزمونrep-PCR بوسیله ی هر یک از آغازگرهای سه گانه یREP ، ERIC وBOX بطور انفرادی می تواند بطور مشخصی جدایه های مناطق مختلف استان را بر اساس منطقه جغرافیایی از یکدیگر تفکیک نماید. همچنین مقایسه بین گروه های ایجاد شده بر اساس آزمون بیماریزایی روی قارچ دکمه ای و کلاسترهای ایجاد شده در آزمون rep-PCR نشان داد که کلاسترهای ایجاد شده در آزمون rep-PCR بر اساس بیماریزایی با یکدیگر هماهنگ می باشند.

کلیدواژه ها:

Pseudomonas tolaasii ، استان فارس ، Rep-PCR ، لکه قهوه ای قارچ خوراکی

نویسندگان

گیلدا نجفی پور

گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

کاووس ایازپور

گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم