مدل پیش بینی بهزیستی روان شناختی دانشجویان بر اساس ذهنآگاهی با میانجیگری سبکهای مقابلهای

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_COUN-22-88_006

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

چکیده مقاله:

هدف:  توجه به سطح سلامت و بهزیستی روان شناختی دانشجویان به عنوان مهمترین آینده سازان کشور،  از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی و ارایه یک مدل پیش بینی  از بهزیستی روان شناختی آنها براساس ذهن آگاهی با میانجی گری سبک های مقابله ای بود. روش:  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود که با روش مدل معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری تحقیق دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی بودند که از بین آنها ۳۶۵ نفر  با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های ذهن آگاهی، سبک های مقابله ای و بهزیستی روان شناختی استفاده گردید. پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها: یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که ذهن آگاهی بر سبک مقابله ای مساله مدار (۹۱۷/۸  t=) و بهزیستی روان شناختی (۲۶۹/۹ t=)  اثر مثبت و معنادار ی دارد اما بر سبک هیجان مدار (۴۹۷/۷-t=) و سبک اجتنابی (۲۳۲/۶-t=) اثر منفی و معناداری دارد. همچنین سبک مقابله ای مساله مدار بر بهزیستی روان شناختی (۲۸۸/۳t=)، اثر مثبت و معناداری دارد اما اثر سبک هیجان مدار و سبک اجتنابی بر بهزیستی روان شناختی  به لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین نقش میانجی سبک مقابله ای مساله مدار در رابطه ذهن آگاهی و بهزیستی روان شناختی (۰۹۸/۳t=) معنی دار است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدل پیش بین ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است و متغیرهای ذهن آگاهی و سبک مقابله ای مساله مدار در بهزیستی روان شناختی اثرگذار هستند.

نویسندگان

فاطمه محمودی

. General psychology PhD student, Karaj unit, Azad Islamic University, Karaj, Iran. R.nikravesh.f@gmail.com

محمدرضا بلیاد

Assistant professor in Psychology department, Azad Islamic University, Karaj, Iran. Belyad۱۱۰@gmail.com

معصومه ژیان باقری

(Corresponding author) - Assistant professor in Psychology department, Azad Islamic University, Karaj, Iran. mbagheri.phd۸۸@yahoo.com

مهدی شاه نظری

Assistant professor in Psychology department, Azad Islamic University, Karaj, Iran.

کیانوش زهراکار

Associate professor, Counseling & Guidance Department, College of Psychology & Education, Kharazmi University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Bao, X., Xue, S., & Kong, F. (۲۰۱۵). Dispositional mindfulness ...
 • doi.org/۱۰.۱۰۸۰/۰۰۰۴۹۵۳۹۰۰۸۲۶۰۱۱۹Fava, G. A., & Ruini, C. (۲۰۱۴). Increasing psychological well-being ...
 • DOI:۱۰.۱۰۰۷/۹۷۸-۹۴-۰۱۷-۸۶۶۹-۰Hanssen, M. M., Vancleef, L. M. G., Vlaeyen, J. W. ...
 • Jin, Y., Zhang, M., Wang, Y., & An, J. (۲۰۲۰). ...
 • DOI:۱۰.۱۰۱۶/j.paid.۲۰۱۹.۱۰۹۶۵۰Johnson, J. C. (۲۰۱۴). Personality and coping styles: Toward an ...
 • DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.jpsychores.۲۰۱۵.۰۳.۰۰۹ DOI: ۱۰.۱۰۱۶/j.jpsychores.۲۰۱۵.۰۳.۰۰۹ussman, K., Curtin, N., Langer, J., & ...
 • Novak, M. A., & Suomi, S. J. (۲۰۱۶). Psychological Well‐Being. ...
 • doi.org/۱۰.۱۱۵۹/۰۰۰۳۵۳۲۶۳Wang, F., Lee, E. K. O., Wu, T., Benson, H., ...
 • DOI:۱۰.۱۰۸۰/۱۴۶۳۹۹۴۷.۲۰۱۱.۵۶۴۸۱۱Woodhouse, S., Hebbard, G., & Knowles, S. R. (۲۰۱۸). Exploring ...
 • احمدوند، زهرا؛ حیدری نسب، لیلا؛ شعیری، محمد رضا . (۱۳۹۲). ...
 • جنگی زهی، نسرین. (۱۳۹۶). رابطه بین ویژگی های شخصیتی، راهبردهای ...
 • زارعی، سلمان؛یوسفی نیاز.(۱۳۹۹)مقایسه راهبردهای مقابله ای و سطوح سازش روان ...
 • شکری، امید؛ مرادی، علیرضا؛ دانشپور، زهره؛ طرخان، رضا. (۱۳۸۷). نقش ...
 • پیش بینی بهزیستی روانشناختی براساس سبک های مقابله ای و تاب آوری دانشجویان [مقاله کنفرانسی]
 • موحدی، معصومه.؛ محمدخانی، شهرام؛ حسنی، جعفر؛ مقدسین، مریم. (۱۳۹۷). رابطه ...
 • فرازی، زهرا؛ نامنی، ابرهیم؛ نجات، حمید؛ صفاریان، محمدرضا.(۱۴۰۱). تعیین اثربخشی ...
 • نمایش کامل مراجع