بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرا والدگری (MPQ) هولدن و هاوک

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 36

فایل این مقاله در 40 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEM-14-54_006

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

چکیده مقاله:

این مطالعه با هدف بررسی اعتبار و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه فرا والدگری (MPQ) هولدن و هاوک در نمونه ای از پدران ایرانی انجام شد. روش پژوهش موردنظر کاربردی و از بعد هدف توصیفی است که به صورت پیمایشی داده های آن جمع آوری شده است. طی سه زیرمطالعه پدران شهر رشت به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به نسخه ترجمه شده فارسی MPQ پاسخ دادند. در زیر مطالعه اول پایایی بازآزمایی ارزیابی شد و این شاخص برای نمره کل ۸۴۱/۰=r و در سطح مولفه های ارزیابی (۸۰۲/۰=r)، پیش بینی گری (۸۵۸/۰=r )، انعکاس گری (۸۳۹/۰=r ) و حل مساله (۸۶۴/۰=r ) بدست آمد و در سطح ۰۰۱/۰>P معنادار بودند. ضریب همبستگی درون خوشه ای نیز در تمامی موارد ۹۰/۰ ICC> به دست آمد. در زیر مطالعه دوم (۲۴۰n=) ضریب آلفای کرونباخ کل ابزار برابر ۷۷۸/۰ و برای زیر مقیاس ها در دامنه ۷۰/۰ تا ۷۳/۰ محاسبه شد. در تحلیل عامل تاییدی (CFA) مرتبه اول، گویه های ۳ و ۴ از مولفه ارزیابی، گویه ۱۰ از مولفه پیش بینی گری، گویه های ۱۵ و ۱۶ از مولفه انعکاس گری و گویه های ۱۸، ۱۹ و ۲۰ از مولفه حل مساله به دلیل بار عاملی کمتر از ۳/۰ حذف شدند و شاخص های اعتبار سازه، تایید کننده برازش مناسب مدل نهایی بودند. شواهد اعتبار همزمان نیز آشکار ساخت نمره کل MPQ به طور معناداری توانسته است واریانس نمرات متغیرهای عملکرد خانواده را در جهات مورد انتظار پیش بینی و تبیین نماید. نسخه فارسی MPQ در پدران با ساختار چهار عاملی و پس از حذف ۸ سوال دارای پایایی بازآزمایی، انسجام درونی، اعتبار سازه و اعتبار همزمان مطلوبی است.

نویسندگان

امیر قربان پور لفمجانی

دانشیار مشاوره، گروه علوم تربیتی و مشاوره، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

نسرین جلالی هریس

کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی، اداره کل بهزیستی استان گیلان، رشت، ایران

سجاد رضائی

دانشیار روانشناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران