ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک های شهری از منظر حوزه نفوذ با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی : منطقه یک شهر شیراز)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 54

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF12_016

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403

چکیده مقاله:

از منظر برنامه ریزی و مدیریت شهری، معیار پراکنش پارک ها به لحاظ دامنه نفوذ و برخورداری مناطق اطراف آنها ازمزایای آنها، از اهمیت ویژهای برخورداراست. هدف اصلی این پژوهش تعیین و ارزیابی حوزه نفوذ هر یک از انواع پارک هایشهری منطقه یک شهرداری شیراز با استفاده از قابلیت GIS (سامانه اطلاعات جغرافیایی) است. نقشه پارک های شهری براساس بهنگام سازی نقشه کاربری اراضی مستخرج از طرح تفصیلی منطقه یک به وسیله تصویر ماهوارهای و بازدیدهایمیدانی به روش تلفیقی تولید شد. سپس نقشه انواع پارک های شهری منطقه بر حسب مساحت شان در ۵ دسته پارک هایهمسایگی، محله ای، ناحیه ای، منطقه ای و فراشهری تهیه و شعاع نفوذ هر کدام از پارک ها با مبنا قرار دادن تحقیقات داخلیدر محیط GIS با اعمال بافر تولید شد. نتایج پژوهش نشان داد که از لحاظ پوشش بوستان های همسایگی، محلات شماره۰۱۰۱ ، ۰۱۱۱،۰۱۰۳ ، ۰۱۱۴،۰۱۱۳ و ۱۱۰۱۷ در بهترین وضعیت قرار دارند و در این محلات حداقل یک پارک همسایگیوجود دارد ولی باز پراکنش مکانی مناسب ندارند و کل محله را پوشش نمی دهند، بقیه محلات تمام سطح آنها اصلا زیرپوشش حوزه نفوذ پارک های همسایگی نیستند. از نظر سطح پوشش حوزه نفوذ پارک های محله ای، تقریبا تمام محلاتوضعیت مطلوبی دارند به جز چند محله (محلات شماره ۰۱۰۷ ، ۰۱۱۶ ، ۰۱۱۷ و ۰۱۱۵ ) تحت پوشش بوستان محله اینیستند. از نظر سطح پوشش حوزه نفوذ پارک های ناحیه ای، تمام محلات وضعیت خوبی دارند، ولی باز محلات شماره ۰۱۰۷،۰۱۱۶ ، ۰۱۱۷ و ۰۱۱۵ تحت پوشش این بوستان ها نیستند. از منظر پارک های منطقه ای، تمام سطح پوشش محلات اینمنطقه، در حوزه نفوذ این پارک های قرار می گیرد. پارک فرا شهری یا شهری که نیز در این منطقه وجود ندارد. تمام محلاتاز نظر قرار گرفتن در حوزه نفوذ تمام انواع پارک ها وضعیت خوبی قرار دارد ولی محلات شماره ، ۰۱۱۶ ، ۰۱۱۷ و ۰۱۱۵ نیازبه کار بیشتر دارند. محلات و سطح منطقه از نظر نفوذ پارک کوچک (همسایگی، محله ای) به نسبت پارک های بزرگ وضعیتبهتری دارند. از نظر کارکردهای اجتماعی و روانی پارکها، هر چند وجود پارکهای بزرگ برای جلب جمعیت عظیم محلی وگردشگران لازم است، اما نباید تاثیر به سزای پارک های کوچک محله ای را علاوه بر کارکردهای اکولوژیکی در سرگرمیخانواده ها و در نهایت افزایش نشاط اجتماعی نادیده گرفت.

کلیدواژه ها:

پارک های شهری ، تحلیل فضایی و کالبدی ، منطقه یک شهرداری شیراز ، پایگاه داده های مکانی

نویسندگان

حمیدرضا ابراهیمی

دکترای فیزیولوژی و زراعت،استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

احمد نعمت الهی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

سعید مهرافسر

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

محمدعلی فریدونی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی فضای سبز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان