رابطه بین رهبری تحول گرا و نگرش کاری کارکنان نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی (مطالعه موردی کارکنان آموزش و پرورش شهرستان ساری )

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 24

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ANAMIS01_498

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول گرا و نگرش کاری کارکنان: نقش میانجی توانمندسازی روان شناختی کارکنان آموزش و پرورش، انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان نواحی ۱ و ۲ آموزش و پرورش شهرستان ساری در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ به تعداد ۱۴۰ نفر بود که طبق جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۰۳ نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب اداره محل خدمت و جنسیت کارکنان، انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری ، پرسشنامه های رهبری تحول گرا باس و آولیو (۲۰۰۰)، توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر و میشرا (۱۹۹۵) و نگرش کاری کانتور و ویزبرگ (۲۰۰۲) بود. روایی پرسشنامه ها با نظر متخصصان تایید شد و به روش همسانی درونی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه رهبری تحول گرا برابر ۸۳/۰، توانمندسازی روان شناختی برابر ۸۷ /۰ و نگرش کاری برابر ۸۶/۰ محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی (فراوانی ، درصد فراوانی ، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری ) از طریق نرم افزار های SPSS ۲۳ و AMOS ۲۳ انجام شد. یافته ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین رهبری تحول گرا با نگرش کاری و توانمندسازی روان شناختی کارکنان وجود دارد. هم چنین ، رابطه مثبت و معناداری بین توانمندسازی روان شناختی با نگرش کاری کارکنان وجود دارد. از طرفی ، معادلات ساختاری نیز نشان داد توانمندسازی روان شناختی نقش واسطه ای در رابطه بین رهبری تحول گرا و نگرش کاری کارکنان دارد.

نویسندگان

معصومه سبزکارقلعه نو

کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی