مطالعه ای آمیخته از عوامل تسهیل گر یادگیری سازمانی در چارچوب جانشین پروری

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ADM-3-1_002

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1403

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: در عصر جوامع بهبود عملکرد سازمان ها نیازمند برخورداری از کارکنانی توانمند است. وجود برنامه های جانشین پروری باعث اطمینان از وجود سرمایه های انسانی مورد نیاز خواهد شد. یادگیری موثر نقش مهمی در اجرای برنامه های جانشین پروری دارد. به لحاظ اهمیت یادگیری در این پژوهش به ارائه الگوی تسهیل یادگیری سازمانی در چارچوب جانشین پروری در سازمان های دولتی پرداخته می شود. روش شناسی: این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است که به روش آمیخته انجام شده است. در بخش کیفی از راهبرد تحلیل مضمون  و در بخش کمی از راهبرد پیمایش استفاده شد. از مصاحبه نیمه ساختاریافته  و پرسشنامه جهت گردآوری داده ها استفاده شد. مصاحبه ها با ۱۰ نفر از خبرگان به صورت گلوله برفی تا مرحله اشباع نظری انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی شامل ۲۶۳ نفر از مدیران مدارس متوسطه سازمان آموزش و پرورش بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۱۵۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها: الگوی پژوهش شامل پنج بعد فرهنگی(ایجاد فرهنگ یادگیری مناسب، فرهنگ اشتراک دانش بین همکاران، فضای اعتماد و اطمینان در سازمان، فرهنگ یادگیری و یاددهندگی و فضای همدلی در سازمان)، آموزشی(آمادگی سیستم برای یادگیری، ارائه آموزش های ضمن خدمت و رشد فردی، راه اندازی حوزه های پژوهشی در دستگاه ها، کارایی و اثربخشی آموزش، سرمایه گذاری برای توسعه حرفه ای کارکنان، ابزار های یادگیری اثربخش و داشتن گروه های آموزشی فعال)، مدیریتی(احساس ثبات مدیریتی، سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش و کارا، تمرکززدایی، تدوین چشم انداز و برنامه ریزی استراتژیک، شایسته سالاری، مدیریت جانشین پروری در سازمان، مدیریت یادگیری در سازمان و حاکم شدن تفکر سیستمی در سازمان)، نوآورانه(آمادگی برای پذیرش تغییرات، بازطراحی فرایندها و رویه ها، پذیرش ایده های نو در سازمان، پایش تغییرات محیطی و هوشمندسازی آموزش و یادگیری) و فردی(ویژگی های کارکنان و نگرش) است. همچنین تحلیل داده های کمی پژوهش حاکی از برازش الگوی  نهایی پژوهش بود. نتیجه گیری: تسهیل یادگیری در سازمان آموزش و پرورش نیازمند برنامه ریزی جامع در ابعاد الگوی پژوهش است.

نویسندگان

فاطمه اکبری

دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

کاوه تیمورنژاد

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

مهدی خیراندیش

استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران