مدل سه بعدی هیدروگرافی خلیج فارس

سال انتشار: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 4,607

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CUST04_035

تاریخ نمایه سازی: 29 آبان 1385

چکیده مقاله:

امـــروزه GIS و توابـــع مـــورد اســـتفاده در آن، ابـــزاری کارآمـــد و غیرقابـــل چشـــم پوشـــی در دســـت متخصصـــان و مهندســان کــارآزموده و دارای اطلاعــات بــهروز مــی باشــد . امکــان اســتفاده از رایانــه و پــردازشگرهــای بــا ســرعت بــالا از دیگــر ویژگــیهــای یــک GIS مــیباشــد . لــذا در ایــن تحقی ــق بــا اســتفاده از GIS ، ابزارهــای ســختافــزاری و رمافزاری مـرتبط اقـدام بـه مـدل سـازی بسـتر خلـیج فـارس گردیـ ده اسـت کـه مـی توانـد زمینـه سـاز انگیـزه ای بـالادر بکارگیری یک سیستم قوی و بروز، جهت مدیریت و پردازش اطلاعات باشد .

کلیدواژه ها:

اقیانوس شناسی _ هیدروگرافی _ GIS ­_ Persian Gulf _ 3D Modelling

نویسندگان

حسین مروتی

رشته اقیانوس شناسی ، دپارتمان هیدروگرافی ، دانشکده ع