تاثیر تمرین تناوبی با شدت بالا و تمرین مداوم با شدت متوسط بر تراکم استخوان موش های صحرایی

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 37

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJOS-20-3_002

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1403

چکیده مقاله:

پیش زمینه: تمرین مداوم با شدت متوسط، MICT (Moderate intensity continuous training)، به عنوان یک تمرین موثر بر متابولیسم استخوان گزارش شده است. با این حال، مطالعات بسیار کمی روی تمرینات تناوبی با شدت بالا، HIIT (high-intensity interval training)، متمرکز شده اند. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثرات ۸ هفته تمرین HIIT و MICT بر تراکم استخوان در موش های صحرایی میانسال بود.مواد و روش ها: ۳۰ سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار (۱۶هفته ای) به طور تصادفی در سه گروه کنترل، MICT و HIIT قرار گرفتند. هر دو گروه، ۵ جلسه تمرین روی نوارگردان (treadmill) را به مدت ۸ هفته تکمیل کردند. در این برنامه از گروه HIIT خواسته شد تا ۱۰ جلسه دویدن با سرعت ۳۵ تا ۴۷ متر در دقیقه را با ریکاوری فعال ۲ دقیقه ای انجام دهند و گروه MICT، ۱۰ تا ۴۵ دقیقه دویدن مداوم با سرعت ۱۵تا ۲۰ متر در دقیقه را انجام دادند. ترکیب بدنی و تراکم استخوان BMD (Bone mineral density)، قبل و پس از مداخله از طریق جذب سنجی دوگانه اشعه ایکس، DEXA (Dual Xray absorptiometry)، اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس یک راهه و تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: پس از ۸ هفته مداخله، BMD کل بدن و استخوان ران به طور معنی دار در دو گروه افزایش یافت (۰۵/۰≥p)، هر چند تغییر مشاهده شده در گروه تمرین HIIT بیشتر بود(۰۵/۰≥p). بعلاوه، در مورد BMD مهره کمری بین هر سه گروه بعد از مداخله اختلاف معنی داری مشاهده نشد (۰۵/۰≤p).نتیجه گیری: این یافته ها نشان داد که یک دوره تمرین HIIT و MICT می تواند تراکم استخوان را در موش های صحرایی میانسال بهبود بخشد و در مقایسه با MICT، HIIT مزایای بیشتری بر تراکم استخوان به همراه داشت.

کلیدواژه ها:

موش صحرایی ، پوکی استخوان ، دویدن ، تراکم مواد معدنی استخوان

نویسندگان

Abbas Saremi

دانشگاه اراک، اراک، ایران.

Mohammad Parastesh

دانشگاه اراک، اراک، ایران.

Ahmad Mahdavi

دانشگاه اراک، اراک، ایران.