اندازه گیری آلودگی پرتوزا در آب ‎های زیرزمینی استان تهران

فایل این طرح پژوهشی در 150 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این طرح پژوهشی:

چکیده طرح پژوهشی:

با توجه به اهمیت سلامت آب مصرفی، اندازه گیری مواد پرتوزا در کنار بررسی آلودگی های شیمیایی و میکروبی ضروری و لازم است. این امر به طور متداول در آزمایشگاه های معتبر دنیا با اندازه گیری اولیه پرتوزایی کلی آلفا و بتا انجام می گیرد. در این پایان نامه به منظور بررسی سلامت منابع آب مصرفی استان تهران، ۳۱ نمونه آب زیر زمینی با روش نمونه برداری سامان یافته جمع آوری شده است. اندازه گیری پرتوزایی آلفا و بتا کلی توسط آشکارساز تناسبی گازی انجام می گیرد که به این منظور نمونه ها به روش تبخیر آماده سازی می شوند. از آنجایی که اندازه گیری پرتوزایی بتا ی تریتیم با این روش ممکن نمی باشد، نمونه ها تحت فراوری تقطیر قرار گرفته و برای شمارش توسط سیستم شمارنده سوسوزن مایعQuantulus آماده می شوند. به دلیل خطر بهداشتی حضور ذرات آلفا گسیل در منابع آب مصرفی، اندازه گیری دقیق تر پرتوزایی آلفا کل و تعیین پرتوزایی رادیونوکلئیدهای حاصل از سری واپاشی اورانیوم-۲۳۸ و توریم-۲۳۲ که نیمه عمر طولانی دارند توسط سیستم طیف نگاری آلفا مجهز به آشکارساز نیمه رسانا PIPS انجام می گیرد.

با توجه به کمینه پرتوزایی قابل آشکارسازی و دقت سیستم های اندازه گیری چنین استنباط می شود که پرتوزایی آلفا و بتا کلی، میزان تریتیم و گسیلنده های طبیعی آلفا در نمونه های آب زیر زمینی استان تهران در حد مجاز است. بنابراین وجود آلودگی تایید نمی شود.

فهرست مطالب طرح پژوهشی

فصل اول: پرتوزایی در منابع آب
۲
۱-۱ مقدمه
۲
۱-۲ آلودگی منابع آبی
۲
۱-۳ مواد پرتوزا
۲
۱-۳-۱ منابع پرتوزایی
۳
۱-۳-۲ پرتوزایی طبیعی
۴
۱-۳-۳ پرتوزایی مصنوعی
۴
۱-۴ پرتوزایی در منابع آب
۶
۱-۵ استانداردهای آب آشامیدنی
۹
۱-۶ تریتیم
۱۰
۱-۶-۱ خطرات تریتیم
۱۰
۱-۶-۲ منابع تولیدی تریتیم
۱۰
۱-۶-۲-۱ تریتیم طبیعی
۱۱
۱-۶-۲-۲ تریتیم مصنوعی
۱۳
۱-۷ مروری بر فعالیت های انجام گرفته در راستای آنالیز آلفا - بتا و تریتیم در نمونه های آبی برخی از نقاط جهان
۱۳
۱-۷-۱ اندازه گیری پرتوزایی آب در اسپانیا

۱۴
۱-۷-۲ اندازه گیری پرتوزایی آب در مکزیک

۱۵
۱-۷-۳ اندازه گیری پرتوزایی آب در یونان

۱۵
۱-۷-۴ اندازه گیری پرتوزایی تریتیم در منابع آبی کشور اسپانیا

۱۶
۱-۷-۵ اندازه گیری پرتوزایی تریتیم در آب های سطحی کشور روسیه

۱۷
۱-۷-۶ اندازه گیری پرتوزایی تریتیم آب های محیطی درکشور برزیل

۱۸
۱-۷-۷ اندازه گیری تریتیم در آب های سطحی و زیرزمینی کشور لهستان
۱۹
۱-۷-۸ اندازه گیری پرتوزایی آب های نوشیدنی بطری شده در اروپا
۱۹
۱-۷-۹ اندازه گیری پرتوزایی آب نوشیدنی در کشور ایتالیا

۲۰
۱-۷-۱۰ تعیین رادیوایزوتوپ های اورانیوم در نمونه آب آشامیدنی کشور لهستان
۲۰
۱-۷-۱۱ تعیین پرتوزایی اورانیوم در آب های زیرزمینی کشور برزیل

۲۰
۱-۷-۱۲ اندازه گیری پرتوزایی اورانیوم در آب های سطحی کشور اسپانیا

۲۱
۱-۷-۱۳ اندازه گیری پرتوزایی آب در کشور ترکیه

۲۱
۱-۷-۱۴ اندازه گیری پرتوزایی آب آشامیدنی شهر تهران

۲۲
۱-۷-۱۵ اندازه گیری رادیونوکلئیدهای مطرح در چشمه های شمال البرز

فصل دوم : روش های اندازه گیری
۲۵
۲-۱ مقدمه
۲۵
۲-۲ اندازه گیری تریتیم
۲۵
۲-۲-۱ اندازه گیری تریتیم در هوا
۲۶
۲-۲-۲ اندازه گیری تریتیم در سطح

۲۶
۲-۲-۳ ارزیابی پزشکی تریتیم

۲۶
۲-۲-۴ اندازه گیری تریتیم در نمونه های محیطی

۲۶
۲-۲-۵ اندازه گیری تریتیم در آب

۲۶
۲-۳ روش پایش تریتیم در آب


۲۷
۲-۳-۱ شمارش سوسوزن مایع

۲۸
۲-۳-۲ کوکتل های سوسوزن مایع غیر قابل اختلاط با آب

۲۹
۲-۳-۳ شمارش سوسوزن جامد

۲۹
۲-۳-۳-۱ آشکارساز سوسوزن پلاستیکی به شکل صفحات نازک
۳۱
۲-۳-۳-۲ سوسوزن جامد در سلول U شکل


۳۱
۲-۴ روش نمونه برداری تریتیم در آب


۳۲
۲-۵ روش شمارش سوسوزن مایع


۳۳
۲-۵-۱ نقش حلال

۳۴
۲-۵-۲ نقش مواد حل شونده نورزا

۳۴
۲-۶ عملکرد شمارنده سوسوزن مایع


۳۵
۲-۶-۱ مدرج سازی سیستم
۳۵
۲-۶-۲ ارزیابی عملکرد سیستم شمارنده سوسوزن مایع

۳۶
۲-۷ بهینه سازی عملکرد سیستم شمارنده سوسوزن مایع


۳۶
۲-۷-۱ بهینه سازی ناحیه شمارش

۳۶
۲-۷-۲ اندازه و نوع ویال

۳۷
۲-۷-۳ انتخاب کوکتل

۳۷
۲-۷-۴ زمان شمارش

۳۷
۲-۷-۵ کاهش زمینه

۳۸
۲-۸ عوامل تداخلی در شمارش سوسوزن مایع


۳۸
۲-۸-۱ منابع زمینه

۴۰
۲-۸-۱-۱زمینه حاصل از دستگاه

۴۰
۲-۸-۱-۲ زمینه حاصل از ویال

۴۲
۲-۸-۱-۳ زمینه حاصل از کوکتل

۴۲
۲-۸-۲ فرونشانی

۴۳
۲-۸-۳ حضور چندین هسته پرتوزا

۴۴
۲-۸-۴ نورتابی

۴۴
۲-۸-۵ بار ساکن

۴۵
۲-۸-۶ اثر دیواره

۴۵
۲-۹ روش های کاهش زمینه
۴۵
۲-۹-۱ افزایش حفاظ غیر فعال

۴۶
۲-۹-۲ آشکارسازهای محافظ فعال

۴۶
۲-۹-۳ الکترونیک تبعیض پالس

۴۶
۲-۹-۳-۱ تحلیلگر شکل پالس
۴۶
۲-۹-۳-۲ مقایسه دامنه پالس
۴۷
۲-۹-۴ کاهش زمینه در محیط شمارشی

۴۸
۲-۱۰ روش های تصحیح فرونشانی در شمارش سوسوزن مایع


۴۸
۲-۱۰-۱روش استاندارد داخلی
۴۸
۲-۱۰-۲ روش های توصیفی طیف نمونه
۲-۱۰-۲-۱نسبت کانال های نمونه
۴۸
۲-۱۰-۲-۱ نسبت کانال های نمونه
۴۹
۲-۱۰-۲-۲ ترکیب روش استاندارد داخلی و نسبت کانال های نمونه

۴۹
۲-۱۰-۲-۳ فاکتورهای مشخصه فرونشانی طیف نمونه

۴۹
۲-۱۰-۳ روش استاندارد خارجی

۴۹
۲-۱۰-۴ روش DPM مستقیم

۴۹
۲-۱۱ اندازه گیری آلفا و بتا


۵۰
۲-۱۱-۱ سیستم های آشکارسازی آلفا

۵۰
۲-۱۱-۱-۱ اتاقک یونیزاسیون گازی

۵۰
۲-۱۱-۱-۲ شمارنده تناسبی گازی

۵۰
۲-۱۱-۱-۳ شمارنده سوسوزنی

۵۱
۲-۱۱-۱-۴ آشکارساز نیمه رسانا

۵۱
۲-۱۱-۲ آشکارسازهای اندازه گیری بتا

۵۳
۲-۱۱-۳ اندازه گیری مجموع آلفا – بتا توسط شمارنده تناسبی
۲-۱۱-۳-۱ عوامل تداخلی در اندازه گیری آلفا و بتا توسط آشکارساز تناسبی

۵۳
۲-۱۱-۳-۱ عوامل تداخلی در اندازه گیری آلفا و بتا توسط آشکارساز تناسبی
۵۴
۲-۱۱-۴ آشکارسازهای سیلیکونی ذرات باردار

۵۵
۲-۱۱-۴-۱ عوامل موثر در بازدهی و قدرت تفکیک

۵۵
۲-۱۱-۴-۲ عوامل موثر برآلودگی آشکارساز و چشمه

فصل سوم: سیستم های اندازه گیری
۵۷
۳-۱مقدمه


۵۷
۳-۲ سیستم اندازه گیری تریتیم


۵۸
۳-۲-۱ مدار همزمانی

۵۸
۳-۲-۲ مدار تحلیلگر شکل پالس

۵۹
۳-۲-۳ مدار مقایسه کننده دامنه پالس
۵۹
۳-۲-۴پردازش پالس

۵۹
۳-۳ سیستم اندازه گیری همزمان آلفا- بتا


۶۰
۳-۳-۱ مدرج سازی شمارنده تناسبی

۶۲
۳-۳-۲ تنظیم سطح خودکار آلفا

۶۲
۳-۳-۳ بازبینی زمینه شمارنده

۶۲
۳-۴ سیستم طیف نگاری آلفا


۶۳
۳-۴-۱ مدرج سازی انرژی سیستم طیف نگاری آلفا

۶۵
۳-۵ محاسبه کمترین پرتوزایی قابل آشکارسازی


۶۹
۳-۶ محاسبات کمینه پرتوزایی قابل آشکارسازی سیستم های اندازه گیری


۷۱
۳-۷ محاسبه پرتوزایی آلفا-بتا


۷۲
۳-۸ محاسبه پرتوزایی تریتیم


فصل چهارم: روش تحقیق
۷۵
۴-۱ مقدمه


۷۵
۴-۲ انواع روش های نمونه برداری
۷۵
۴-۲-۱ نمونه برداری کامل
۷۵
۴-۲-۲ نمونه برداری تجربی

۷۶
۴-۲-۳ نمونه برداری تصادفی ساده

۷۶
۴-۲-۴ نمونه برداری سامان یافته

۷۷
۴-۲-۵ نمونه برداری طبقه بندی شده

۷۸
۴-۳ نمونه برداری


۷۸
۴-۳-۱ نحوه انتخاب مناطق نمونه برداری

۸۱
۴-۳-۲ ملاحظات نمونه برداری

۸۱
۴-۳-۲-۱ ظروف نمونه برداری

۸۱
۴-۳-۲-۲ نگهداری نمونه
۸۱
۴-۳-۲-۳ تصفیه نمونه

۸۲
۴-۳-۳ مراحل نمونه برداری

۸۳
۴-۳-۳-۱ نحوه جمع آوری نمونه ها
۴-۴ فراوری و آماده سازی نمونه های مورد آنالیز تریتیم


۸۳
۴-۴ فراوری و آماده سازی نمونه های مورد آنالیز تریتیم
۸۳
۴-۴-۱ روش فراوری نمونه

۸۴
۴-۴-۲ روش تقطیر

۸۶
۴-۴-۳ تهیه استاندارد بازدهی

۸۶
۴-۴-۳-۱ مراحل ساخت چشمه استاندارد بازدهی

۸۹
۴-۴-۳-۲ تهیه نمونه های استاندارد بازدهی

۸۹
۴-۴-۴ تهیه چشمه استاندارد راندمان تقطیر

۹۰
۴-۴-۴-۱ مراحل ساخت چشمه استاندارد راندمان تقطیر

۹۰
۴-۴-۴-۲ تهیه نمونه های استاندارد محاسبه راندمان تقطیر

۹۰
۴-۴-۵ آماده سازی نمونه جهت آنالیز آلفا – بتا

۹۱
۴-۴-۵-۱ روش آماده سازی نمونه

۹۳
۴-۴-۵-۲ محاسبه بازدهی روش تبخیر

۹۴
۴-۴-۵-۳ مدرج سازی بازدهی برحسب ضخامت سطحی نمونه های آلفا

فصل پنجم: نتایج اندازه گیری
۹۷
۵-۱ مقدمه


۹۷
۵-۲ آنالیز تریتیم


۱۰۱
۵-۳ اندازه گیری پرتوزایی کل آلفا و بتا در سیستم تناسبی
۱۰۸
۵-۴ اندازه گیری پرتوزایی آلفا توسط سیستم طیف نگاری


۱۱۸
۵-۵ نتیجه گیری


۱۱۹
۵-۶ پیشنهادات

پیوست(۱)
۱۲۰
مراجع
۱۲۲

فهرست شکل ها:

شکل (۱-۱): منابع پرتوزایی و توزیع متوسط پرتوگیری
۴
شکل (۱-۲): طرح آنالیز آلفا و بتا
۸
شکل (۲-۱): آشکارساز سوسوزن پلاستیکی صفحه ای شکل
۳۰
شکل (۲-۲): اندرکنش تابش پرتوزا و کوکتل سوسوزنی و ثبت شمارش
۳۳
شکل (۲-۳): مراحل جذب انرژی ذره پرتوزا توسط مولکول حلال تا بازگسیل فوتون نوری
۳۴
شکل (۲-۴): وابستگی کمینه حد آشکارسازی به حجم اختلاط کوکتل و آب


۳۷
شکل (۲-۵): تغییر کمینه حد آشکارسازی تریتیم با افزایش زمان شمارش در نمونه ای به حجم ۱۰ میلی لیتر در سیستمی به بازدهی ۳۵%
۳۸
شکل (۲-۶): پالس نوعی حاصل از رخداد الف) غیرقابل فرونشانی و ب) قابل فرونشانی
۴۰
شکل (۲-۷ ): ویال های۲۰ میلی لیتری پلی اتیلنی با روکش تفلونی
۴۱
شکل (۲-۸ ): ویال ۲۰ میلی لیتری شیشه ای با پتاسیم پایین
۴۲
شکل (۲-۹): زمان تاثیر عوامل فرونشانی رنگ وشیمیایی در فرایند سوسوزنی
۴۳
شکل (۲-۱۰): تغییرات طیف انرژی نمونه ای استاندارد با افزایش مقدار فرونشانی
۴۳
شکل (۲-۱۱): تداخل طیف انرژی تریتیم و کربن-۱۴
۴۴
شکل (۲-۱۲): نمایش مقایسه گر دامنه پالس
۴۷
شکل (۲-۱۳): طیف دیفرانسیلی ارتفاع پالس و منحنی شمارش چشمه مخلوط آلفا – بتا در آشکارساز تناسبی
۵۳
شکل (۳-۱): حفاظ فعال و غیر فعال سیستم Wallac Quantulus
۵۸
شکل (۳-۲) : نمونه ای از منحنی مدرج سازی بازدهی بتا بر حسب ولتاژ کار
۶۱
شکل(۳-۳): سیستم طیف نگاری آلفا
۶۳
شکل(۳-۴): توزیع مقادیر : الف) هیچ پرتوزایی موجود نباشد و ب) پرتوزایی واقعی موجود باشد. حد بحرانی را نشان می دهد.
۶۷
شکل (۴-۱): نمونه برداری تصادفی ساده
۷۶
شکل (۴-۲): نمونه برداری سامان یافته
۷۷
شکل (۴-۳): نقاط انتخاب شده اولیه در استان تهران به همراه نقاط نمونه برداری نهایی
۷۹
شکل (۴-۴): مناطق نمونه برداری در استان تهران
۸۰
شکل (۴-۵): مناطق نمونه برداری با نمایش مرز شهرستان ها
۸۰
شکل (۴-۶): ظروف نمونه برداری در محل چشمه
۸۲
شکل (۴-۷): افزودن اسید به نمونه آلفا - بتا
۸۳
شکل (۴-۸): اندازه گیری pH نمونه آلفا - بتا
۸۳
شکل (۴-۹): سیستم تقطیر جهت فراوری نمونه های آنالیز تریتیم
۸۵
شکل (۴-۱۰): اندازه گیری وزن ویال توسط ترازو
۸۵
شکل (۴-۱۱): مخلوط نمونه و محلول سوسوزن مایع قبل از تکان دادن
۸۶
شکل (۴-۱۲): برداشت ردیاب تریتیم از ویال
۸۷
شکل (۴-۱۳): افزودن ردیاب به بالن ۲۵۰ میلی لیتری
۸۷
شکل (۴-۱۴): رقیق سازی چشمه توسط آب مقطر تقطیر شده
۸۸
شکل (۴-۱۵): چشمه های استاندارد بازدهی
۸۹
شکل (۴-۱۶): تبخیر نمونه توسط لامپ فرو سرخ
۹۲
شکل (۴-۱۷): نمونه تبخیر شده
۹۳
شکل (۵-۱): منحنی فرونشانی استاندارد خارجی
۹۹
شکل(۵-۲): منحنی مدرج سازی بازدهی آلفا ( ) برحسب ضخامت سطحی در آشکارساز تناسبی
۱۰۳
شکل(۵-۳): منحنی مدرج سازی بازدهی بتا( ) برحسب ضخامت سطحی در آشکارساز تناسبی
۱۰۳
شکل(۵-۴): منحنی برازش خطای استاندارد بازدهی آلفا برحسب بازدهی آلفا نمونه های استاندارد در سیستم آشکارساز تناسبی
۱۰۴
شکل(۵-۵): منحنی برازش خطای استاندارد بازدهی بتا برحسب بازدهی بتا نمونه های استاندارد در سیستم آشکارساز تناسبی


۱۰۵
شکل (۵-۶):منحنی مدرج سازی بازدهی آلفا ( )برحسب ضخامت سطحی در سیستم طیف نگاری آلفا
۱۱۰
شکل(۵-۷): منحنی برازش خطای استاندارد بازدهی آلفا برحسب بازدهی آلفا نمونه های استاندارد در سیستم طیف نگاری آلفا
۱۱۱
شکل (۵-۸): مراحل پایش پرتوزایی ذرات آلفا گسیل در آب
۱۱۶

فهرست جدول ها:

جدول (۱-۱): متوسط دوز حاصل از منابع پرتوزای طبیعی
۳
جدول (۱-۲): رادیونوکلئیدهای مصنوعی و طبیعی در آب آشامیدنی
۶
جدول (۱-۳): حد شاخص تریتیم در چند کشور
۹
جدول (۱-۴): ویژگی های ترمودینامیکی اکسید ایزوتوپ های هیدروژن
۱۰
جدول(۱-۵): بهره ی شکافت تریتیم
۱۲
جدول (۱-۶): سطح مقطع موثر واکنش نوترون با عناصر سبک که منجر به تولید تریتیم می شود
۱۲
جدول (۱-۷): روش تحلیل، بازدهی، زمینه ، آشکارساز و کمینه پرتوزایی قابل آشکارسازی
۱۴
جدول (۱-۸): پرتوزایی نمونه فاضلاب Maquixco
۱۵
جدول (۱-۹): پرتوزایی تریتیم در نمونه آب رودخانه دانوب به دو روش تقطیر و غنی سازی
۱۶
جدول (۱-۱۰): پرتوزایی تریتیم در سایر منابع آب به روش غنی سازی الکترولیتی
۱۶
جدول (۱-۱۱): متوسط پرتوزایی تریتیم در ۱۴ ایستگاه محیطی برزیل
۱۸
جدول (۱-۱۲): مجموع پرتوزایی آلفا، بتا و اورانیوم در نمونه آب نوشیدنی بطری شده
۱۹
جدول (۱-۱۳): نتایج آنالیز آب های زیرزمینی کشور برزیل
۲۰
جدول (۱-۱۴): کمینه، بیشینه و متوسط پرتوزایی ایزوتوپ های اورانیوم در آب سطحی اسپانیا
۲۱
جدول(۱-۱۵): پرتوزایی آلفا-بتا در آب نوشیدنی کشور ترکیه
۲۱
جدول (۱-۱۶): نتایج اندازه گیری پرتوزائی کلی آلفا و بتا در نمونه های آب آشامیدنی شهر تهران
۲۲
جدول (۱-۱۷): پارامترهای سیستم شمارنده سوسوزن مایع و شمارنده تناسبی
۲۲
جدول (۱-۱۸): مقایسه نتایج اندازه گیری آلفا و بتا به دو روش شمارش سوسوزن مایع و شمارش رسوب خشک شده توسط سیستم شمارنده تناسبی
۲۳
جدول (۲-۱): برد ذره بتا تریتیم
۲۵
جدول(۲-۲): بازدهی بدست آمده با استفاده از چهار نوع کوکتل سوسوزن مایع در حالت غیر اختلاط با مایع
۲۸
جدول(۲-۳): حساسیت آشکارسازهای سوسوزن پلاستیکی مختلف در اندازه گیری تریتیم در آب
۳۰
جدول (۲-۴): کاهش کمینه پرتوزایی قابل اندازه گیری با افزایش مدت زمان شمارش در سلول U شکل
۳۱
جدول(۲-۵): تاثیر محدوده شمارشی، نوع و اندازه ویال در شمارش سوسوزن مایع
۳۶
جدول (۳-۱): احتمال صحت انحراف های بدست آمده توسط توزیع گاوسی
۶۷
جدول (۴-۱): چشمه های استاندارد بازدهی
۸۸
جدول (۴-۲): مشخصه نمونه های استاندارد بازدهی
۸۹
جدول(۴-۳): مشخصه چشمه های استاندارد راندمان تقطیر
۹۰
جدول (۵-۱): نتایج شمارش نمونه زمینه در بازه زمانی ۵۰۰ دقیقه
۹۷
جدول (۵-۲): نتایج شمارش نمونه های استاندارد بازدهی
۹۸
جدول (۵-۳): نتایج شمارش نمونه های راندمان تقطیر
۹۸
جدول (۵-۴): پارامترهای اندازه گیری پرتوزایی تریتیم در ویال شیشه ای توسط سیستم سوسوزن مایع Quantulus
۹۹
جدول (۵-۵): نتایج شمارش نمونه های محیطی
۱۰۰
جدول (۵-۶): آهنگ شمارش زمینه و بازدهی روش تبخیر
۱۰۱
جدول (۵-۷): بازدهی نمونه های استاندارد آلفا با پرتوزایی برابر و ضخامت سطحی مختلف در آشکارساز تناسبی
۱۰۱
جدول (۵-۸): بازدهی نمونه های استاندارد بتا با پرتوزایی برابر و ضخامت سطحی مختلف
۱۰۲
جدول (۵-۹):کمینه پرتوزایی قابل آشکارسازی آلفا و بتا در سیستم تناسبی
۱۰۲
جدول (۵-۱۰): پرتوزایی کل آلفا در نمونه های آب زیرزمینی
۱۰۵
جدول (۵-۱۱): پرتوزایی کل بتا در نمونه های آب زیرزمینی
۱۰۶
جدول (۵-۱۲): محدوده کانال انرژی رادیونوکلئیدهای مورد آنالیز
۱۰۹
جدول (۵-۱۳): بازدهی نمونه های استاندارد آلفا با پرتوزایی برابر و ضخامت سطحی مختلف در سیستم طیف نگاری آلفا
۱۰۹
جدول (۵-۱۴): کمینه پرتوزایی قابل آشکارسازی در سیستم طیف نگاری آلفا با بیشینه بازدهی۰۴/۱۶%
۱۱۰
جدول(۵-۱۵): نتایج طیف نگاری آلفا
۱۱۲
جدول(۵-۱۶): پرتوزایی کلی آلفا و بتا در نمونه آب استان تهران
۱۱۴
جدول (۵-۱۷) نتایج آنالیز رادیوم-۲۲۶ در ۵ نمونه با پرتوزایی بالا
۱۱۶
جدول (۵-۱۸): بازه تغییرات پرتوزایی رادیونوکلئیدهای مورد آنالیز در آب زیرزمینی استان تهران
۱۱۷
جدول (۵-۱۹): پرتوزایی رادیوم-۲۲۶، توریم-۲۳۲، اورانیوم-۲۳۴و ۲۳۸ در منابع آب نوشیدنی چند کشور
۱۱۷

نمایش کامل متن

کلیدواژه ها:

مواد پرتوزا در منابع آب ، پرتوزایی آلفا - بتا ، تریتیم ، شمارش سوسوزن مایع ، طیف نگاری آلفا

نویسندگان

سوسن بیات

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ‎ای شهید بهشتی

مجید شهریاری

استاد راهنما

محمد صادق ناصری

استاد راهنما

بهجت قاسمی

استاد مشاور