تاثیر برنامه آموزش نقاشی درمانی بر شادکامی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 67

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP22_134

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه آموزش نقاشی درمانی بر شادکامی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتداییبود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان ابتداییشاغل به تحصیل در شهر شهریار در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود. نمونه پژوهش شامل ۳۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی بود که به صورت هدفمند از مدرسه عزیزالله پزشکی انتخاب شدند و با تقسیم تصادفی در دو گروه آزمایش( ۱۵ نفر) و گروه کنترل ( ۱۵ نفر) قرارگرفتند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنستجدیدنظرشده هومن و عسگری بود. هر دو گروه قبل از شروع آموزش نقاشی درمانی ، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامهانگیزه پیشرفت تحصیلی را به عنوان پیش آزمون تکمیل کردند. برنامه آموزش نقاشی درمانی مشتمل بر ۸ جلسه، به مدت ۲ ماه و هرجلسه ۶۵ دقیقه به گروه آزمایش ارائه شد. پس از اتمام دوره آموزش، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلیتوسط دانش آموزان به عنوان پس آزمون تکمیل شد. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار spss استفاده گردید، در بخش آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین در بخش آمار استنباطی از تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج حاصل از اینپژوهش نشان داد که آموزش نقاشی درمانی سبب بهبود و افزایش شادکامی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شد. بنابراین می-توان نتیجه گرفت که از طریق برنامه آموزش نقاشی درمانی میتوان به ارتقای سلامت روان دانش آموزان کمک کرد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

بهنام آزادیوم

کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد یاسوج، آموزگار

سیدحمزه حسینی ثابت

کارشناسی علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور واحد نورآباد ممسنی، آموزگار

ثریا احمدی

کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد کازرون

هاجر انصاری

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه ملی زابل، آموزگار

مرضیه محمدیان

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب، آموزگار

ندا میرفردی

کارشناسی رواشناسی عمومی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون، آموزگار