بررسی نیازمندی های مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز در راستای مدیریت بهینهمصرف آب

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 34

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA05_063

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

در دنیای رقابتی امروزی، یکی از مهم ترین موضوعات اساسی که شرکت های آب و فاضلاب باید در نظر بگیرند، شناسایی نیازهای مشترکین و جلب رضایت آنها است. با توجه به اهمیت این موضوع، در تحقیق حاضر نیازمندی های مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز در راستای بهبود و مدیریت مصرف آب بررسی و شناسایی شده اند. برای این منظور، ابتدا بر اساس نظرات کارشناسان و مدیران شرکت آب و فاضلاب شیراز ۱۲ مورد از نیازهای مشترکین این شرکت که بر مصرف بهینه آب تاثیر م یگذارند، استخراج شده و سپس با استفاده از آزمون های مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون اسپیرمن نشان می دهد که کلیه نیازمندی های استخراج شده بر مصرف بهینه مشترکین تاثیر مثبت و معناداری دارند. در ادامه بااستفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مدل کانو، اطلاعات از بین ۳۸۴ نفر از مشترکین شرکت آب و فاضلاب شیراز جم عآور ی شده و با استفاده از جدول ارزیابی، نوع نیازمندی مشترکین شناسایی شد. پس از آن ضری ب رضایت و نارضایتی محاسبه شده و تحلیل گردید. نتایج نشان می دهند که بر اساس مدل کانو عوامل رضایمندی مشترکین عمدتا در سه دسته نیازهای ضروری، عملکردی و جذاب قرار می گیرند به طوری که ۲ عامل به عنوان نیاز ضروری، ۶ عامل به عنوان نیازعملکردی و ۴ عامل به عنوان نیاز جذاب شناسایی شدند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عظیمه نظری

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، کارمند شرکت آب و فاضلاب شیراز ،