اثربخشی آموزش مدیریت رفتار شهروندی سازمانی بر سکوت سازمانی و تعارض کار-خانواده در کارکنان بخش تولیدی یک کارخانه صنعتی در اصفهان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 203

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HESPCONF04_072

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون - پس آزمون چند گروهی به همراه دوره پیگیری می باشد که از طریق، گمارش تصادفی و همچنین با پیگیری یک ماهه انجام خواهد شد. نمونه گیری، از نوع داوطلبانه خواهد بود. بنابراین ۳۰ فرد به صورت گمارش تصادفی، در دو گروه کنترل(۱۵ نفر) و گواه (۱۵نفر) جایگزین می شوند. معیارهای ورود عبارت بودند از: تمایل داوطلبانه به شرکت در پژوهش، داشتن سطح تحصیلات حداقل سیکل(برای انجام آزمون های مربوطه)، عدم شرکت در دیگر جلسات روانشناختی و معیارهای خروج نیز عبارت بودند از: غیبت بیش از سه جلسه، عدم انجام تکالیف، وقوع رویداد پیش بینی نشده(مانند بیماری، مرگ و...) و ابراز عدم تمایل به همکاری. روش تجزیه و تحلیل داده ها به این صورت است که با استفاده از نرم افزار SPSS۲۴ در دو سطح آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر) تجزیه و تحلیل می گردد. نتایج این پژوهش بیان می دارد که آموزش مدیریت رفتار شهروندی تا حد قابل توجهی تواسته است بر سکوت سازمانی و تعارض کار-خانواده اثرگذار باشد .

نویسندگان

امیر بهمنی پور

کارشناس ارشد روان شناسی شخصیت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

محسن سروری مفرد

کارشناس ارشد روان شناسی صنعتی- سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

حسینعلی شریفی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت رسانه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

محمد کاویان

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور دلیجان