نقش خودمهارگری و هیجان خواهی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت در زنان دارای تجربه خیانت به همسر

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 59

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIFUMA01_143

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر خیانت به همسر یکی از مشکلاتی است که باعث بروز تعارضات زیادی در برخی از خانواده ها شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش خودمهارگری و هیجان خواهی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت در زنان دارای تجربه خیانت به همسرانجام شد. ابن مطالعه از نوع پژوهشهای همبستگی است که با اهداف کاربردی انجام شد. با استفاده از روش نمونهگیری داوطلبانه ۱۰۴ نفر از زنان دارای تجربه خیانت به همسر در شهر یزد انتخاب و سوالات این پژوهش که به صورت مجازی توزیع شد، پاسخ دادند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت یانگ (۱۹۹۹)، هیجانخواهی جفری آرنت (۱۹۹۲) و خودمهارگری تانجی (۲۰۰۴) بود. داده ها با استفاده از همبستگی روش پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان و در سطح ۰/۰۵ تحلیل شد. نتایج نشان داد بین خودمهارگری و اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معنیدار (P<۰/۰۰۱) و بین هیجان خواهی و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنیدار (P<۰/۰۰۱) وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که خودمهارگری و هیجان خواهی در پیشبینی اعتیاد به اینترنت در زنان دارای تجربه خیانت به همسر نقش دارد .(P<۰/۰۰۱) این یافته ها لزوم مداخله در خودمهارگری و هیجان خواهی به عنوان عوامل موثر در بروز اعتیاد به اینترنت به عنوان یک پیشبینی کننده موثر در بروز رفتارهای فرازناشویی را نشان میدهد.

نویسندگان

فاطمه آقائی میبدی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران.

زینب برازنده مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه امام جواد، یزد، ایران.