اثر تعدیلگر کمیته حسابرسی در رابطه بین خودشیفتگی مدیران و اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 135

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF07_159

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر اثر تعدیلگر کمیته حسابرسی در رابطه بین خودشیفتگی مدیران و اجتناب مالیاتیدر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش بر مبنای هدف، کاربردی و بر حسبروش توصیفی- همبستگی است؛ قلمرو مکانی شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می -باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۱۰۳ شرکت طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ می باشد. اطلاعات مورد نیاز در اینپژوهش از صورت های مالی منتشر شده توسط سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.آزمونهای این پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews صورت پذیرفته است. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ایو میدانی جمع آوری گردیده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایجنشان داد بین خودشیفتگی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه وجود دارد. بین خودشیفتگی مدیران و اجتناب ازمالیات با توجه به نقش تعدیلگر اندازه کمیته حسابرسی رابطه وجود دارد.اما تنوع جنسیتی کمیته حسابرسی رابطهبین بین خودشیفتگی مدیران و اجتناب از مالیات را تعدیل نمی کند.

نویسندگان

ابوالفضل اصلاحی

کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم

نعمت الله غلامی امیرالمومنین

دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهدشت

سمیه خمیسی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

حدیث شجاعی

کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندردیلم

عبدالرحمان ظفری

کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر