اثر اندرکنش خاک-سازه بر پاسخ لرزه ای سازهها: مروری بر تحقیقات گذشته

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 189

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICACU03_1605

تاریخ نمایه سازی: 29 فروردین 1403

چکیده مقاله:

این مقاله به ارائه یک مرور کلی از پیامد های اندرکنش دینامیکی خاک-سازه (SSI) بر سازه های ساختمانی می پردازد. SSI اثرات عمدهای بر پاسخ لرزه ای ساختمانها دارد و عوامل مختلفی بر بحرانی بودن آن حاکم است . نادیده گرفتن اثرات SSI همیشه مفید نیست ، SSI تقاضای لرزه ای را افزایش می دهد و ساختار و سطح عملکرد ساختمان را تغییر می دهد. بنابراین برای تضمین ایمنی ساختمانها به ویژه در رسوبات خاک نرم، اثرات متقابل خاک-سازه نباید نادیده گرفته شود. مطالعات معاصر و مشاهدات انجام گرفته از زمین لرزههای گذشته اثرات مخرب SSI را در شرایط خاص نشان می دهد. مروری بر تحقیقات و یافته های مرتبط در این مقاله ارائه و مورد بحث قرار گرفته است . در نهایت ، پیشرفت ها و یافته های اخ یر در مورد اثرات SSI بر پاسخ لرزه ای ساختمانها با سیستم های سازهای مختلف و انواع پی ارائه می شوند. علاوه بر این ، با هدف کمک به محققان جدید برای بهبود یافته های قبلی ، به شکافهای پژو هشی و گرایش های پژوهشی آینده در حوزه SSI اشاره می شود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مریم کیانی

کارشناس ارشد مهندسی عمران گرایش سازه، گروه مهندسی عمران ، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران،

محمدابراهیم چرمسازی

دانش جوی دکتری مهندسی عمران گرایش سازه، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران، معماری و هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

هوشیار ایمانی کله سر

دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران