واکاوی ارتباط شاخص های کارآفرینی و توسعه پایدار روستایی با استفاده از تحلیل کانونی، مورد مطالعه: سکونتگاه های روستایی غرب دریاچه ارومیه

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 42

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_RDS-10-4_002

تاریخ نمایه سازی: 27 فروردین 1403

چکیده مقاله:

توسعه کارآفرینی روستایی، کلید حل مشکلات مختلف موجود در جوامع روستایی کشور از جمله بیکاری، فقر، ناامنی غذایی، مهاجرت، و دیگر ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی همبستگی کانونی بین شاخص های کارآفرینی (متغیر های X شامل توفیق طلبی، ...) بر توسعه پایدار روستایی (متغیرهای Y شامل پایداری اجتماعی، پایداری اقتصادی، ...) در مناطق روستایی غرب دریاچه ارومیه (در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰) انجام شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل تمامی خانوارهای روستایی ساکن در حاشیه غربی دریاچه ارومیه بوده (۱۷۷۳۸= N)، که ۳۷۴ نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری دادههای میدانی، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (بین ۷۰۳/۰ تا ۸۳۶/۰) مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی اهداف مطالعه از تحلیل همبستگی کانونی و ضریب همبستگی اسپیرمن و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل همبستگی کانونی نشان داد که ترکیب خطی مناسبی بین مجموعه متغیرهای کانونی شاخص های کارآفرینی روستایی و مولفه های توسعه پایدار روستایی مناطق مورد مطالعه وجود دارد. همچنین، تحلیل کانونی دو مجموعه معنادار نشان داد که خلاقیت (۸۳۳/۰) و اعتماد به نفس (۸۹۸/۰) رابطه معنی داری با پایداری اقتصادی (۸۳۵/۰) و پایداری کالبدی (۹۸۲/۰) دارند. به عبارتی می توان نتیجه گرفت با بهبود وضعیت عوامل تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی، می توان شاهد توسعه پایدار روستایی بود. لذا می توان افزایش مهارت هایی از جمله خوداتکایی، اعتماد به نفس، خلاقیت و مسئولیت پذیری در بین روستاییان را پیشنهاد نمود.

نویسندگان

علیرضا جمشیدی

استادیار گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

داود جمینی

دانشگاه کردستان

معصومه جمشیدی

دانشگاه ایلام