رابطه ی تنظیم هیجانی با پرخاشگری در دانش آموزان

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 43

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPNI-14-18_023

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1403

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تنظیم هیجانی با پرخاشگری در نوجوانان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوجوانان شهر تهران در سال ۱۴۰۰ می باشد که با استفاده از جدول مورگان برای جامعه ی نامحدود، تعداد اعضای نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شده و به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی و همکاران (۲۰۰۱) و پرسشنامه ی پرخاشگری باس و پری (۱۹۹۲) بدست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شاخص های مرکزی، پراکندگی) و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون، حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی با پرخاشگری در نوجوانان رابطه دارد. همچنین نتایج نشان داد که عوامل سرزنش خود، نشخوار فکری، تلقی فاجعه آمیز، کم اهمیت شماری، پذیرش، تمرکز مثبت مجدد و ارزیابی مجدد برنامه ریزی (زیرمقیاس های تنظیم هیجانی) با پرخاشگری رابطه معنادار دارد و قادر به پیشبینی پرخاشگری می باشند.

نویسندگان

مرضیه توکلی

Curriculum Planning Student, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran