تبیین رابطه ساختار سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارات بیمه سلامت استان مازندران

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 65

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NERA08_492

تاریخ نمایه سازی: 24 فروردین 1403

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق حاضر تبیین رابطه ساختار سازمانی با یادگیری سازمانی در ادارات بیمه سلامت استان مازندرانمی باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی می باشد. جامعه آماریتحقیق حاضر را کارکنان ادارات بیمه سلامت استان مازندران تشکیل داده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمولکوکران استفاده شده است که تعداد ۹۵ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع شد.روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی ساده میباشد. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه ساختار سازمانیرابینز (۲۰۰۰) با پایایی ۰/۹۰۷ و همچنین پرسشنامه یادگیری سازمانی سیوی و همکاران (۲۰۲۲) با پایایی ۰/۹۰۲ می باشد. برای سنجش روایی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار LISREL نشان داد ساختار سازمانی و دو مولفه آن (پیچیدگی و رسمیت) بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری داشتند. ولی رسمیت بر یادگیری سازمانی در ادارات بیمه سلامت استان مازندران اثرمعناداری نداشته است.

کلیدواژه ها:

ساختار سازمانی ، یادگیری سازمانی ، ادارات بیمه سلامت استان مازندران

نویسندگان

محمدعلی اقبال

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

داود کیاکجوری

دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران