لزوم ایجاد سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات انرژی EIMS در بیمارستان ها

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,372

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMH03_013

تاریخ نمایه سازی: 13 اردیبهشت 1392

چکیده مقاله:

راهاندازی یک سیستم مدیریت انرژی به سبب نقش برجسته آن در هدایت بهینه یک واحد بیمارستانی و اثرات مثبت آن در کاهش هزینههای انرژی بیمارستانهای کشور یکی از الزامات بشمار میرود اما به سبب ماهیت محاسبات و نیاز به تکرار اقداماتدر ثبت و جمعآوری اطلاعات مورد نیاز جهت راهبری یک سیستم مدیریت انرژی، راهاندازی یک سیستم کامل مدیریت انرژی امری دشوار بشمار میرود.هدف از اجرای فعالیت های بخش مدیریت انرژی، کمک به سیاست گذاری های انرژی در واحد ابزار لازم جهت اجرای این سیاست هادر راستای کنترل سیستم در شرایط بهینه است. محاسبه و تعیین ضرایب شدت مصرف و راندمان و ضرایب کاردهی تجهیزات وواحدها، از اولین وظایف گروه مدیریت انرژی است. محاسبه، ثبت و بررسی این نتایج منجر به اعمال کنترل گروه مدیریت انرژی روی سیستم شده و نقائص کاری به وجود آمده و یا هرگونه بهره برداری غیر بهینه به خوبی مشخص می گردد. هر چند ثبت و مقایسه آمار مصرف حاملهای انرژی و ضرایب مربوط به راندمان و مشخصات کیفی مصرف انرژی نقش غیر قابلانکاری در بهرهبرداری بهینه و کنترل شرایط مناسب آن دارد، اما مهمترین نکته جهت انجام چنین فرآیندی، تهیه روش های ساده و عملیاتی جهت اجرای این محاسبات است. ماهیت زمانبر بودن و حجم بالای محاسبات مورد نیاز آن باعث شده است تا استفادهاز سیستمهای نرمافزاری در این زمینه امری غیر قابل اجتناب شود حذف سیستمهای کاغذی، ایجاد قابلیت انجام محاسباتپیچیده و همچنین بایگانی سریع و سهلالوصول مهمترین مزایای یک سیستم نرمافزاری مدیریت انرژی به شمار میروند. دراین تحقیق با توجه به نتایج ممیزی انرژی بیمارستان روزبه این مهم مورد بررسی قرار گرفته است.به اختصار میتوان چنین بیان نمود که ابتدا شرایط موجود بیمارستان روزبه بررسی و سپس پارامترهای عملیاتی کلیدی تعیین خواهد شد و نرمافزار بر اساس نیاز های معین شده در ممیزی مجموعه بیمارستان روزبه سازماندهی می گردد.بدین منظور لازم است ضمن برداشت اطلاعات موردی بمنظور تعیین وضعیت مصرف انرژی در تجهیزات عمده مصرفکننده،تعیین حاملهای انرژی مصرفی و مصرف انرژی مجموعه در حالت کنونی و سایر پارامترهای عملکردی تجهیزات نسبت بهجمع آوری لیست ابزاردقیق و همچنین فهرستی از مکانهایی که باید داده های لازم بصورت آن لاین برداشته شود، مشخص گردد. نمایی از پروسه مذکور در شکل 1 زیر آورده شدهاست

نویسندگان

ابوالفضل علیاری

مدیر مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی روزبه دانشگاه علوم پزشکی تهران

رقیه نوراله اوغلی

کارشناس ارشد آمار بیمه و کارشناس تحقیق و توسعه بیمارستان روزبه

شیما خاراباف

کارشناس امور بیمارستانها و کارشناس تحقیق و توسعه بیمارستان روزبه

رسول آخرتی

مدیر عامل شرکت آریان بهسا