تدوین الگوی پیشگیری و رفع مخاطرات نمهری از طریق معیارهای اتربخشی سازمان آتش نشانی (مطالعه کاربردی شسهر اصفهان)

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 113

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_145

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی شاخص های پیشگیری و رفع مخاطرات شهری از طریق معیارهای اثربخشی سازمانآتش نشانی (مطالعه کاربردی شهر اصفهان) انجام شد. پژوهش با روش کیفی و با استفاده از روش گراندد تثوری و رویکرداستراس و کوربین انجام شدء جامعه آماری پژوهش کار کنان سازمان آتش نشانی اصفهان و اساتید مربوطه دانشگاه های این شهربودند. نمونه آماری تعداد ۱۰ نفر از اساتید دانشگاه های اصفهان و کارشناسان متخصص که به روش گلوله برفی انتخاب شدند.گردآوری داده ها و اطلاعات این تحقیق از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی (مصاحبه) صورت گرفت. مصاحه های بهصورت عمیق نیمه ساختار انجام شد. در نهایت با فرآیند کدگذاری باز: محوری وانتخابی، ۵ مولفه عمده و ۲۵ مقوله محوریدر زمینه مولفه های اثربخشی سازمانی از نظر مشار کت کنندگان پژوهش، شامل (کسب اطلاعات به روز؛ برخورداریازمهارتهای چند گانه و اخلاق مداری آتشنشانان)؛ شرایط علی اثربخشی سازمانی (تلاش جهت کسب دانش تخصصی، تسلطبرتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تجربه کار داشتن نظم و دیسیپلین در کار ومدیریت منعطف)، شرایط زمینه ای (محوریعملکرد مدیریتی، عملکرد ساختاری، رشد فرهنگی در جامعه) شرایط مداخله گر(شامل بی ثباتی و ساختار نیافتگی سازمانیبورو کراسی ناکارآمد فقدان قوانین حمایت کننده و محدودیت ها و ضعف های درون شغلی)، راهبردهای اتخاذ شده (راهبردهایسیستماتیک و برنامه ریزی شده توسط سازمان، کسب دانش و اطلاعات به روز در حوزه کاری، آموزش عملی و کاربردی، دارابودن قدرت تشخیص. استفاده از تجربه دیگران و گروه های مرجع در حوزه کاری خود (و پیامدهای اثربخشی سازمانی) تفکرراهبردی، توانمندسازی خود، اخلاق مدنی در انجام وظایف شغلی، مدیریت عملکرد) استخراج شدند. نتایج پژوهش دال بر اینبود که نیازهای جدی شهروندان، شیوه رهبری اعتماد برون سازمانی، رضایت مردمی. ارتباطات موثر و ارتباط با رسانه ها (بادولت و مردم از طریق رسانه های جمعی)، استفاده از فنآوری های جدید انگیزش و تعلق سازمانی، آموزش سازمانی و ارتقاءسازمانی بررفع مخاطرات شهری موثربود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

افشین روشنگر

کارشناس ارشد HSE، موسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان

رضا بهمنش

استادیار، موسسه آموزش عالی نقش جهان، اصفهان

علی گهرشناسان

استادیار، دانشگاه اصفهان، اصفهان