برآورد کمیت انتظاری خسارت ناشی از زلزله و میزان تأثیر آن بر کاهش رشد اقتصادی

سال انتشار: 1382
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,962

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SEE04_DM19

تاریخ نمایه سازی: 10 آبان 1384

چکیده مقاله:

زل زله از جمله پدیده ها ی طبیعی و مخرب ی است که ه ر سال ه وقوع آن در نقاط مختلف جهان باعث ایجاد خسارات مستقیم و غیرمستقیم م ی گردد. ایران از نظر جغرافیایی بر روی کمربند زلزله قرار دارد و از این حیث جزءنقاط زلزله خیز جهان محسوب م یشود.در این مقاله با توجه به بررسی ز لزل ههای روی داده در صد سال اخیر، برآوردی از کمیت انتظاری تعداد سازه های تخریب شده (مسکونی و غیرمسکونی ) و خسارات وارده بر سازه ها ، تلفات انسانی انتظاری ناشی از وقوع زلزله احتمالی ونهایتًا میزان تقریبی کاهش رشد اقتصادی(حدود1/21 درصد) کشور را بر اساس وقوع یک زلزله احتمالی5/5ریشتر وبیشتر نشان داده است.

نویسندگان

رادینه موسوی

کارشناس ارشدبرنامه و بدجه

محسن غفوری

استاد و رئیس پژوهشگاه