بررسی رابطه بین نظام ارزشی با میزان رعایت اخلاق کاری در جوانان

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,752

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TAFTIAUMAAREF01_067

تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1392

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین نظام ارزشی با میزان رعایت اخلاق کاری در جوانان انجام شده است .روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده است . جامعه آماریپژوهش را کلیه دانشجویان شاغل در دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به تعداد5500 نفر تشکیل دادهاند که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 359 نفر از آنان به عنوان نمونه تعیین و با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد نظام ارزشهای «آلپورت، ورنون و لیندزی» در شش محور ارزشهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، مذهبی و علمی مشتمل بر 29 سوال و پرسشنامه استاندارد اخلاق کار «گریگوری سی پتی» با چهار مولفه علاقه به کار، جدیت در کار، روابط انسانی در کار و روحیه مشارکتی مشتمل بر 23 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی هر دو پرسشنامه از نظر صوری، محتوایی و سازه بررسی شده است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونهای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 0/79 و 0/84 تدست آمده است. داده های گردآوری شده به کمک روشهای آمار توصیفی و استنباطی همچون آزمون K-S ، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نظام ارزشی جوانان با میزان رعایت اخلاق کاری در آنان رابطه معنا داری وجود دارد. بطوریکه 82/6 درصد تغییرات اخلاق کاری جوانان را متغیر نظام ارزشی تبیین می کند.

نویسندگان

اصغر شریفی

دکترای مدیریت آموزشی، استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اس

فاطمه اسلامیه

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Ali A, AIKazemi A. (2007). Islamic work ethic in Kuwait. ...
  • Allport, Gordon V. (1978). Basic Co nsiderations for _ Psychology ...
  • Key S.; Popkin S. (1998). Integrating Ethics into the Strategic ...
  • Saks A.M, Mudrack P.E, Ashforth, B.E. (1996). The Relationship between ...
  • Yousef, D. (2001). Islamic Work Ethic: A Moderator between Organizational ...
  • نمایش کامل مراجع