تاثیر امید درمانی برابعاد کیفیت زندگی وسازگاری اجتماعی دانش آموران دختر

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 267

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CCCSI02_028

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی امید درمانی در کیفیت زندگی وسازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی و از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش کلیه دانش آموزان دختر شهر پارس آباد بودند که از این تعداد ۴۰ نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. و با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی وسازگاری اجتماعی آزمودنیها اندازه گیری شد. سپس مداخلات مبتنی بر امید درمانی در ۸جلسه ۹۰ دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. در پایان مداخلات، کیفیت زندگی وسازگاری اجتماعی آزمودنیها دوباره اندازه گیری شد (پس آزمون) و داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که برنامه امید درمانی، در افزایش حیطه های کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر در سطح((%۱ معنی دار بود. نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد میکند که امیددرمانی روش درمانی مناسبی برای افزایش سطح کیفیت زندگی و سازگاری اجتماعی می باشد.

نویسندگان

ولی شیرپور

مربی، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فهیمه محمدی پور

کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر