بررسی رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری بندرعباس

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 60

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_419

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1402

چکیده مقاله:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های بندرعباس می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان فنی شهرداری های بندرعباس بوده که تعداد آنها ۵۶۰ نفر می باشد. حجم تمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۲۹ نفر بوده و از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده می شود. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش و نتیجه گیری از روش های آماری و آزمون های متفاوت با استفاده از نرم افزار ۲۲SPSS و ۳PLS Smart انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که آماره معنی داری بین متغیر مدیریت سازمان و مهارت های فناوری اطلاعات برابر(۳۳۹/۲۰) می باشد. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر(۲۶۳/۰) است. آمار معنی داری بین متغیر مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان برابر(۲۴۲/۳) می باشد. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (۳۶۹/۰) است. آمار معنی داری بین متغیر مدیریت سازمان و عملکرد کارکنان ایمنی برابر(۶۵۷/۴) می باشد. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر (۳۶۹/۰) است که نشان دهنده رابطه بین مدیریت سازمان، مهارت های فناوری اطلاعات و عملکرد کارکنان شهرداری های بندرعباس می باشد.

کلیدواژه ها:

مدیریت سازمان ، مهارت های فناوری اطلاعات ، عملکرد کارکنان

نویسندگان

محبوبه سرگزی

کارشناس مدیریت بازرگانی داخلی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم