اثر استفاده از پروبیوتیک ، پری بیوتیک و سین بیوتیک بر تولید و ترکیبات شیر و قابلیت هضم مواد مغذی و برخی از فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 80

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF16_035

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات استفاده از افزودنی های پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک برتولید و ترکیبات شیر، قابلیت هضم مواد مغذی و برخی فراسنجه های خونی در گاوهای هلشتاین آزمایشی طراحی شد که در آن ۳۶ راس گاو شیری هلشتاین با روزهای شیردهی ۳ ±۳۲ و وزن اولیه ۶۹۵ ± ۶ در چهار تیمار و ۹ راس گاو در هر تکرار به مدت دوماه وجود داشت. تیمارهای آزمایشی شامل یک: گروه شاهد (جیره پایه فاقد افزودنی)، دو: جیره پایه + ۵ گرم پروبیوتیک پاورپرو به ازای هر راس در روز، سه: جیره پایه ۱۳ + گرم دیواره مخمر چیتاسل به ازای هر راس در روز و چهار: سین بیوتیک (جیره پایه ۵ + گرم پروبیوتیک پاورپرو ۱۳+ گرم دیواره مخمر چیتاسل به ازای هر راس در روز) بود. نتایج نشان داد که استفاده از پروبیوتیک، پری بیوتیک و سین بیوتیک به طور معنی داری باعث افزایش شیر تولیدی و چربی شیر نسبت به گروه شاهد شد. مصرف ماده خشک در گروه های دریافت کننده تیمارهای آزمایشی نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری کاهش یافت و مقدار تری گلیسرید و کلسترول خون نیز در گروه های دریافت کننده افزودنی های خوراکی کاهش معنی داری داشت. به طور کلی استفاده از پروبیوتیک و پری بیوتیک با تغییر در میکروبیوتای شکمبه باعث افزایش قابلیت هضم و تغییر فلور میکروبی به نفع حیوان می شود .

نویسندگان

آرش هادوی

دانش آموخته دکتری تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

فاروق کارگر

دانشجوی دکتری تغذیه طیور، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران