بررسی آلودگی ماست های محلی توزیع شده به قارچ و کولی فرم در سطح شهرستان مشهد

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 134

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSACONF16_033

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

چکیده مقاله:

ماست نقش مهمی در تغذیه ایرانیان بازی می کند و در بسیاری اماکن افراد خودشان بدون در نظر گرفتن شرایط بهداشتی اقدام به تولید و فروش آن می کنند. در شهرستان مشهد این نوع ماست در %۶۰ فروشگاهها یافت می شود و متقاضیان زیادی دارد. در این بررسی ۷۰ نمونه از ماست های محلی از فروشگاههای سطح شهر جمع آوری شد نمونه ها در ظروف استریل به آزمایشگاه منتقل گردیدند پس از انجام رقت سازی هر رقت برای بررسی کلی فرم ها در محیط VRBA کشت مخلوط انجام شد سپس آزمایشات تاییدی و بیوشمیایی برای بررسی کلی فرمهای مدفوعی در کلنی های مثبت شده انجام گرفت. شمارش قارچ ها در محیط SDA انجام گرفته شد و هر کلنی منفرد برای اسلاید کالچر استفاده گردید. نتایج نشان داد ۴۵ نمونه از ۷۰ نمونه ، آلوده به کلی فرم بوده اند و میانگین شمارش کلی فرم ها۶۰۲ ۱۰۴ cfu/ml و در یک نمونه کلی فرم مدفوعی ، انتروباکتر پیدا شد . در ۵۹ نمونه از ۷۰ نمونه گرفته شده قارچ دیده شد که در ۳۸ نمونه از ۵۹ نمونه SLIDE CULTUREانجام شد و % ۵ /۲۷ گونه ها فوزاریوم ، %۲۱ /۰۵ گونه ها آسپرژیلوس ، %۳/۵۸ گونه ها پنی سیلیوم و %۴۲/۱ دیگر جنس های قارچی جدا گردید .

نویسندگان

حمید خوشبخت

کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی ، علوم و صنایع غذائی و کارشناس شبکه دامپزشکی مشهد

محمدحسین غفوریان ابدی

دکترای عمومی دامپزشکی و مسئول فنی بهداشتی