راهکارهای افزایش خودشکوفایی و خلاقیت کودکان

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 262

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONG05_044

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

چکیده مقاله:

زمینه و هدفهدف از انجام این مقاله راهکارهای افزایش خود شکوفایی در بین کودکان می باشد که با استفاده از منابع کتابخانه ای وبه روشتوصیفی از نوع پیمایشی به نگارش در امده است نوع چکیده کیفی می باشد. روشدر ابتدا مفهوم خودشکوفایی، انواع خودشکوفایی، خودشکوفا یی اعتقادی، خودشکوفایی اساسی، خودشکوفایی ملی، خودشکوفایی فردی ،ویژگی افراد خودشکوفا و نظریه های پیرامون خودشکوفایی مورد بحث قرارگرفت. همچنین خودشکوفاییگرایش ذاتی انسان برای به حداکثر رساندن استعدادها و قابلیت های آنها است.یافته هابه عبارت دیگر خودشکوفائی بهره گیری حداکثر از نیروی بالقوه خود و رسیدن به نقطه اوجی است که فرد می تواند به آننایل گردد. خودشکوفایی به معن ی محقق ساختن حداکثر توانایی های بالقوه فرد توسط خودش است. خودشکوفائی در سلسلهمراتب انگیزه های انسان ی مقام بالائی دارد. باید به این مساله اذعان نمود که آموزش تفکر و سبک زندگی در سیستم آموزشو پرورش ما امید کارایی بهتر کلاس ها را افزایش م ی دهد. خودشکوفایی به این پدیده اشاره دارد که انسان ها تمایل دارندفراتر از نیازهای اولیه خود یعنی همان نیازهایی که در هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو فهرست شده پیشرفت کنند. انسان هامی کوشند از طریق خودشکوفایی، از امکانات به شیوه ای بهینه استفاده کرده و تمامی استعدادهای پنهان خود را شکوفا کنند،حال این استعدادها هر چه می خواهد باشد نتیجه گیریانسان برحسب نیازهای مختلف، برای ایجاد یا شناخت یک نوع نگرش و یا ایجاد یک فعالیت و حرکت، باورهایی انگیزشی برایخود می سازد. چنانکه شناخت نیازهای اساسی فرد و فراهم آوردن شرایط و امکاناتی که وی بتواند در حد مناسب و متعادلبه رفع نیازهای خود بپردازد، مراتب رشد و شکوفایی استعدادهای وی را هر چه بیشتر مسیر می سازد. مازلو بالترین نیاز راخود شکوفایی می نامد و موضوعاتی از قبیل: یکپارچگی، کامل بودن، سرزنده بودن، یگانه و بی نظیر بودن، آسان بودن، خودکفایی و ارزش های زیبایی و خوبی و حقیقت را در رفتار و پاسخ های افراد خود شکوفا برجسته می داند.در واقع نیاز به خودشکوفایی ما را وا می دارد که به حداکثر آنچه که لیاقتش را داریم دست پیدا کنیم .افراد خود شکوفا دارای ادراک کار آمد ازواقعیت، پذیرش خود، دیگران و طبیعت، خود انگیختگی، مساله مداری، عالقه اجتماعی، روابط بین فردی مطلوب ،خالقیت وموارد دیگر می باشند و این ویژگی ها در بسیاری موارد در افراد با انگیزه پیشرفت دیده می شود. تاپالووا در پژوهشی به ایننتیجه رسید که انگیزه پیشرفت با خودشکوفایی ارتبا مثبت و معنی داری دارد .از سوی دیگر در خصوص معناداری رابطه بین خودشکوفایی با انگیزش پیشرفت تحصیلی باید گفت که خودشکوفایی با عوامل متعددی مرتبط است و این بدین معنا نیستکه همه افراد خودشکوفا، ضرورتا در همه زمینه ها پیشرفت تحصیلی با لیی دارند . ضمن اینکه انگیزه پیشرفت تحصیلی با عواملمختلف از جمله شرایط اقتصادی، اجتماعی، وجود انگیزه در خانواده، روش های تربیتی مناسب، سطح تحصیالت والدین، تیپشخصیتی و موارد دیگر مرتبط است.در بحث پیشنهادهای پژوهش میبایست بیان داشت- با توجه به نتای پژوهش، الزم استآموزش و پرورش در ارتبا با نقش مهم انگیزه پیشرفت در موفقیت دانش آموزان، برنامه های آموزشی مناسبی را برای آموزشمعلمان، مدیران و خانواده ها تهیه و برگزار نمایند - .به مدیران و مسئولین آموزش و پرورش پیشنهاد می شود توجه بیشتریبه متغیرهای روانشناختی دانش آموزان داشته باشند اگر ما از سطح انگیزه دانش آموزان و خصوصیات شخصیتی آنان مطلعباشیم بهترو راحت تر می توانیم برای آنان برنامه ریزی کنیم. از نظر علمی انگیزه پیشرفت یک انگیزه اجتماعی است که ازطریقروابط با دیگران، محیط و شرایط اجتماعی شکل می گیرد.

نویسندگان

فاطمه مرادی

مشاور مرکز هوش پیما